Prima Pagina

Mediul de Afaceri din România

Instituţii şi adrese utile:

 • Comerţ Exterior

Departamentul de Comerț Exterior din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

http://www.imm.gov.ro/mmaca/comert-exterior/  

http://www.imm.gov.ro/mmaca-etichete/reteaua-externa/

Principala structură responsabilă pentru elaborarea şi implementarea politicii comerciale, care sprijină integrarea armonioasă a României în sistemul global de relații internaționale şi dezvoltarea economică prin promovarea exporturilor. Este totodată şi principala structură care gestionează activitatea de promovare economică externă, prin rețeaua de consilieri economici care funcţionează în Birourile de Promovare Comercial-Economică din cadrul misiunilor diplomatice al României.

Alte entităţi cu responsabilităţi în domeniul comerţului exterior:

 • Consiliul de Export este o structură organizatorică la nivel naţional, cu caracter public-privat, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi care are ca obiectiv armonizarea strategiilor sectoriale, intersectoriale şi regionale cu Strategia Naţională de Export, precum şi stabilirea obiectivelor şi priorităţilor în domeniul exportului prin intermediul Programelor anuale de promovare a exporturilor.
 • Eximbank, Banca de Export-Import a României, având ca acționar majoritar statul român, este principala instituţie care susţine şi promovează exporturile şi investiţiile companiilor romanești în străinătate. https://www.eximbank.ro/
 • Investiţii Străine

Direcția Investiții Străine din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

http://investromania.gov.ro/web/    

www.businessromania.gov.ro

Are în responsabilitate dezvoltarea de mari proiecte investiţionale, fiind punctul de contact pentru investitorii străini şi asistând companiile internaţionale în implementarea proiectelor de investiţii, urmărind totodată poziţionarea României ca principală destinaţie a investiţiilor străine în regiune.

 • Investiţii Strategice în parteneriat public - privat

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

http://www.cnp.ro

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este instituţia care elaborează studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei  româneşti  în  ansamblu,  pe  sectoare  şi  în  profil  teritorial,  sinteze macroeconomice,  fundamentează  orientările  strategice  de  dezvoltare  economico-socială  şi  măsurile  de  politică  economică  proiectate  de  Guvern,  în  concordanţă cu Programul de guvernare, şi care coordonează şi monitorizează, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, politicile publice în domeniul investiţiilor în parteneriat public-privat şi în domeniul ajutorului de stat.

 • Mediul de Afaceri şi Întreprinderile Mici şi Mijlocii

Direcția Mediul de Afaceri din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

http://www.aippimm.ro/

http://www.immoss.ro/

Asigură aplicarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din Romania – Orizont 2020 și a Programului de guvernare în domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici și mijlocii, în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei operatorilor economici.

 • Politica economică

Ministerul Economiei

http://economie.gov.ro/

Instituţia de specialitate a Guvernului României care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile economie, politici industriale, competitivitate, industria de apărare, resurse minerale neenergetice şi dezvoltare durabilă, proprietate intelectuală, invenţii şi mărci, protecţia consumatorilor, transportul energiei electrice şi gazelor naturale, infrastructura calităţii şi supravegherea pieţei, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

 • Politica fiscală

Ministerul Finanțelor Publice

http://www.mfinante.gov.ro

Instituţia de specialitate a Guvernului României care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice şi în domeniile de activitate fiscală, bugetară, datorie publică, audit public intern şi managementul investițiilor publice.

 • Politica monetară

Banca Națională a României

https://www.bnr.ro

Banca centrală a României, cu atribuţii în: elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb; autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare; emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României; stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia; administrarea rezervelor internaționale ale României etc.

 • Politica vamală

Direcţia Generală a Vămilor

http://www.customs.ro

Structură care funcționează în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, responsabilă de supravegherea comerțului internațional al Uniunii Europene, în conformitate cu politica comercială comună și cu celelalte politici comune ale UE cu impact asupra comerțului.

 • Evidenţa firmelor care funcţionează pe teritoriul României

Oficiul Național al Registrului Comerțului

https://www.onrc.ro

Instituţia publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, care are ca principale atribuţii: asistența acordată persoanelor interesate pentru înregistrarea în registrul comerțului; identificarea unei firme (cod unic de înregistrare, denumire, sediu); statistici structurate pe diferite criterii; informații privind evoluţia firmei de la înregistrare până la zi; confirmarea inexistenţei unei firme sau constatarea radierii.

 • Sistemul Cameral

Camera de Comerț și Industrie a României

http://ccir.ro/

Sistemul Cameral din România reprezintă rețeaua asociativă a mediului de afaceri cu cea mai extinsă reprezentare la nivel național și este singura organizație prezentă în fiecare județ al țării. CCIR se implică activ în organizarea de misiuni economice în străinătate pentru companiile româneşti, organizarea de forumuri de afaceri (inclusiv business to business-B2B), seminarii şi prezentări în România pentru companii din străinătate, precum şi în oferirea de informaţii de afaceri la cerere sau prin intermediul platformei electronice Sistemul de Informaţii de Afaceri http://www.snia.ro/, care cuprinde informații despre firmele românești, cereri și oferte de produse, servicii și posibilități de cooperare ale firmelor românești și străine, licitații internaționale, proiecte de investiții, precum și evenimente naționale și internaționale.

 • Statistica  oficială

Institutul  Naţional de Statistică

http://www.insse.ro

Instituţia de specialitate aflată în subordinea Guvernului României care organizează şi coordonează  serviciile  de  statistică oficială, sistemul de indicatori statistici, metodologiile de calcul, tehnologiile şi standardele specifice de obținere a indicatorilor, precum şi cercetările statistice referitoare la fenomenele şi procesele economico-sociale.

 • Concurenţă

Consiliul Concurenţei

http://www.consiliulconcurentei.ro

Autoritatea naţională în domeniul concurenţei, care monitorizează pieţele şi actorii de pe aceste pieţe, şi care protejează şi stimulează concurenţa pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial normal şi în vederea asigurării unei promovări cât mai bune a intereselor consumatorilor.