Viza română

XIII. Taxe de vize

Nu se percep taxe pentru vizele de scurtă şedere în cazul solicitanţilor din următoarele categorii:

 • funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte;
 • membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanele care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrii de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;
 • minorii în vârstă de până la 6 ani;
 • elevii şi studenţii din ciclurile universitare de licenţă, master şi doctorat şi din ciclurile postuniversitare, precum şi profesorii însoţitori ai acestora, care efectuează călătorii de studii sau de formare academică, ştiinţifică ori profesională;
 • cercetătorii care se deplasează în Uniunea Europeană pentru cercetare ştiinţifică, astfel cum sunt definiţi în Recomandarea 2005/761/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurtă şedere pentru cercetătorii resortisanţi ai ţărilor terţe care se deplasează pentru cercetare ştiinţifică în Uniunea Europeană;
 • reprezentanţii organizaţiilor nonprofit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participă la seminare, conferinţe, evenimente sportive, culturale sau educaţionale, organizate de organizaţii nonprofit;
 • membrii de familie ai cetăţenilor români, ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nu se percep taxe de vize de scurtă şedere pentru cetăţenii Republicii Capului Verde, în baza Acordului UE-Capul Verde, în vigoare de la data de 1 decembrie 2014, pentru următoarele categorii de persoane:

 • membrii delegațiilor oficiale care, ca urmare a unei invitații oficiale adresate Capului Verde, statelor membre sau Uniunii, participă la reuniuni, consultări, negocieri sau programe oficiale de schimb, precum și la evenimente organizate la inițiativa unor organizații interguvernamentale pe teritoriul unui stat membru sau al Capului Verde;
 • copiii sub 12 ani;
 • elevii, studenții, absolvenții care urmează cursuri universitare și postuniversitare și profesorii însoțitori care întreprind călătorii de studii sau de formare educațională;
 • cercetătorii care călătoresc în scopul desfășurării unei activități de cercetare științifică;
 • participanții în vârstă de cel mult 25 de ani la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educaționale, organizate de organizații nonprofit.