Viza română

XIII. Taxe de vize

Nu se percep taxe pentru vize de lungă şedere (pct. F din documentul care poate fi accesat AICI  pentru membrii de familie ai cetăţenilor români, din următoarele categorii:

 • funcţionarii străini de la organizaţiile la care România este parte;
 • membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrilor de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate;
 • membrii de familie ai cetăţenilor români şi membrii de familie ai cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi ai cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, atunci când îi însoţesc sau li se alătură, astfel cum sunt definiţi membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
 • soţul sau soţia;
 • descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei;
 • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului Uniunii Europene, precum şi cei ai soţului/soţiei;
 • membrii de familie ai cetăţenilor români, din categoriile prevăzute la art. 46 alin.(16) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
  • străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
  • străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, denumiţi în continuare parteneri;
  • copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:
   • nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
   • se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;
   • deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
 • rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia;
 • străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
 • străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această calitate.

Începând cu data de 21 octombrie 2016, nu se percep taxe de vize de lungă şedere pentru cetăţenii Ucrainei, în baza Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere.

ATENȚIE: Taxele percepute pentru procesarea cererilor de vize nu se restituie, cu excepţia următoarelor situaţii:

 • taxa a fost achitată la o misiune diplomatică sau la un oficiu consular care nu este competent să primească şi să soluţioneze cererea de viză;
 • cererea de viză nu este admisibilă, în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare.