Dosare de actualitate

Strategia UE pentru Regiunea Dunării

 

Ce este Strategia UE pentru regiunea Dunării?

Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE. SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, preluând modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunărene.

 

Istoric

SUERD reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, promovată printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru (iunie 2008) şi adresată preşedintelui Comisiei Europene.

Comisia Europeană a elaborat o Comunicare privind Strategia UE pentru regiunea Dunării, precum şi un Plan de Acţiune, prezentate la 8 decembrie 2010 şi adoptate de Consiliul UE Afaceri Generale (miniştrii afacerilor externe) la 13 aprilie 2011. Consiliul European (şefii de stat sau de guvern) a andosat Strategia Dunării la 24 iunie 2011.

Documentele discutate şi acceptate la nivel comunitar şi care formează nucleul cooperării regionale la Dunăre reprezintă efortul concertat de elaborare al statelor riverane. Acestea, alături de Comisia Europeană, au analizat şi evaluat nevoile reale ale regiunii Dunării şi au propus un document agreat atât la nivel politic, cât şi tehnic. Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene la care sunt invitate să participe şi state nemembre-UE din bazinul Dunării.

Intrarea în etapa de implementare a Strategiei a generat si o noua platformă de comunicare prin crearea principalul portal de informaţii www.danube-region.eu.

 

Participanţi

La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).

 

Obiective şi priorităţi

Strategia este structurată pe patru mari obiective:

 • interconectarea regiunii Dunării;
 • protejarea mediului în regiunea Dunării;
 • creşterea prosperităţii în regiunea Dunării;
 • consolidarea regiunii Dunării.

Fiecărui obiectiv al Strategiei îi corespund domenii specifice de acţiune, grupate pe 11 arii prioritare, fiecare arie prioritară fiind coordonată de câte 2 state/landuri din regiune, respectiv:

A. Interconectarea regiunii Dunării

 • Îmbunătăţirea mobilităţii şi a multimodalităţii  

a. căi navigabile interioare; (Austria şi România)

b. legături rutiere, feroviare şi aeriene; (Slovenia şi Serbia)
 

 • Încurajarea energiilor durabile; (Ungaria şi Cehia)
 • Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni; (România şi Bulgaria)


B. Protejarea mediului în regiunea Dunării

 • Restaurarea şi întreţinerea calităţii apelor; (Ungaria şi Slovacia)
 • Gestionarea riscurilor de mediu; (Ungaria şi România)
 • Conservarea biodiversităţii, a peisajelor şi a calităţii aerului şi solurilor (Bavaria şi Croaţia)


C. Creşterea prosperităţii în regiunea Dunării

 • Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei; (Serbia şi Slovacia)
 • Sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor; (Croaţia şi Baden Württemberg)
 • Investiţia în oameni şi capacităţi; (Austria şi Republica Moldova)


D. Consolidarea regiunii Dunării

 • Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării; (Austria şi Slovenia)
 • Conlucrarea în vederea promovării securităţii şi pentru soluţionarea problemelor legate de criminalitatea organizată şi de infracţiunile grave. (Bavaria şi Bulgaria).

O listă a Coordonatorilor de Arii Prioritare şi a reprezentanţilor români în Grupurile Directoare ale Ariilor Prioritare poate fi consultată Aici

 

Guvernanţă

Creată iniţial sub imperativul „celor trei nu” – fără noi fonduri, fără noi instituţii şi fără noi reglementări – Strategia Dunării a fost pusă în faţa provocării de a se adapta pentru a-şi asigura modul de implementare a proiectelor prin valorificarea fondurilor europene existente. În acest context, consolidarea structurilor naţionale de guvernanţă a Strategiei este recomandată cu insistenţă de Comisie pentru a putea promova şi susţine, în mod activ, coerent şi coordonat, interesele politice şi sectoriale în macro-regiunea Dunărea.

Astfel, guvernanţa Strategiei Dunării se asigură:

a) la nivel european, prin:

 • Consiliul Uniunii Europene şi Grupul de funcţionari la nivel înalt al Consiliului UE, care asigură orientarea politică generală;
 • Comisia Europeană (Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană - DG Regio), care are rol de coordonare a politicilor, monitorizare, raportare şi evaluare;
 • Coordonatorii naţionali, care, pe de o parte, asigură coordonarea naţională şi propun aspecte practice ale activităţii, iar pe de altă parte se consultă şi coordonează între ei la nivel macro-regional pentru a promova coerenţa între priorităţile şi modelele de guvernanţă ale statelor participante;
 • Coordonatorii domeniilor prioritare şi Grupurile directoare, care asigură identificarea proiectelor care pun în aplicare Planul de Acţiuni al Strategiei.

Pentru a îmbunătăţi implementarea Strategiei Dunării, a fost agreată crearea unui Punct Focal pentru Asistenţă Tehnică (Danube Strategy Point/ DSP), care a fost inaugurat în iulie 2015 şi este găzduit de landul Baden-Württemberg, prin Reprezentanţa Permanentă la Uniunea Europeană de la Bruxelles.

Obiectivul general al DSP este de a îmbunătăţi guvernanţa Strategiei, prin intensificarea şi consolidarea cooperării şi interacţiunii între structurile de guvernanţă SUERD, precum şi prin crearea unor sinergii între stakeholderi şi diverse organizaţii din regiunea Dunării. Prin crearea DSP, Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană a Comisiei Europene şi Coordonatorii Naţionali SUERD implementează un punct cheie al Raportului Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 20 mai 2014 privind guvernanţa strategiilor macroregionale. 

b) la nivel naţional – coordonarea SUERD este asigurată de Ministerul Afacerilor Externe, prin Coordonatorul Naţional SUERD şi Biroul Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

În exercitarea acestei atribuţii, MAE lucrează îndeaproape cu celelalte ministere de resort, şi în special cele implicate în coordonarea celor 3 arii prioritare SUERD gestionate de România (respectiv, Ministerul Transporturilor pentru Aria Prioritară 1a, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Culturii pentru Aria Prioritară 3 şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Aria Prioritară 5). Totodată, MAE colaborează strâns cu Ministerul Fondurilor Europene, în virtutea deţinerii de către MFE a Autorităţilor de Management pentru Programele Operaţionale Capital Uman, Competitivitate şi Infrastructură Mare.  

În desfăşurarea activităţii de coordonare naţională SUERD, MAE este sprijinit, la nivel de lucru, de Grupul de Lucru Interministerial SUERD, iar la nivel de orientare strategică, de Forumul Naţional SUERD şi de Consiliul Consultativ.

Grupul de Lucru Interministerial SUERD este alcătuit din coordonatorii români de arii prioritare SUERD şi reprezentanţii României în Grupurile Directoare ale ariilor prioritare SUERD.

Forumul Naţional SUERD este format din miniştrii şi conducătorii instituţiilor şi autorităţilor publice cu responsabilităţi în implementarea obiectivelor ariilor prioritare ale SUERD. Forumul Naţional SUERD are ca obiectiv stabilirea şi promovarea priorităţilor României în procesul de implementare al SUERD la nivel naţional, macroregional şi european. Activitatea Forumului Naţional SUERD este coordonată de ministrul afacerilor externe, în calitate de preşedinte executiv, şi respectiv de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi de ministrul fondurilor europene, în calitate de vice-preşedinţi. Principalele atribuţii ale Forumului Naţional SUERD includ, printre altele, consultări în vederea luării unor decizii asupra documentelor şi proiectelor strategice SUERD. La reuniunile Forumului Naţional SUERD pot fi invitate să participe şi alte instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale, precum şi reprezentanţi ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai societăţii civile. Convocarea Forumului are loc la iniţiativa preşedintelui sau a vice-preşedinţilor.

Societatea civilă este de asemenea implicată în implementarea SUERD, prin intermediul Consiliului Consultativ, care este un forum de dezbateri deschis părţilor interesate de SUERD - autorităţi centrale şi locale, mediul asociativ, academic, de afaceri, fără a se limita la acestea. Se reuneşte ad-hoc, la iniţiativa unuia dintre membri, care îşi asumă şi organizarea acestuia.


Ministerul Afacerilor Externe asigură şi reprezentarea externă a României la reuniunile SUERD, prin Coordonatorul Naţional, care are ca sarcini:

 • generarea sprijinului politic pentru Strategie;
 • formularea şi comunicarea poziţiilor naţionale SUERD;
 • monitorizarea activităţii de implementare a Strategiei Dunării;
 • raportarea către decidenţii din plan intern (Guvern) şi extern (Comisia Europeană).


Beneficiile majore pe care Strategia le aduce României sunt:

 • Dezvoltarea calităţii vieţii, prin creşterea competitivităţii şi a atractivităţii localităţilor dunărene;
 • Obţinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri şi prin cooperări „încrucişate” între sectorul public şi cel privat;
 • Atragerea de investiţii în domenii strategice precum infrastructurile de transport, mediu şi energie.
 • Angrenarea actorilor din România într-un nou format de cooperare transnaţională, care va genera transfer de expertiză şi competenţe la nivelul administraţiei locale.
 • Contribuţia la creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de investiţii ce revin României.


Documente de bază

Un set de informaţii esenţiale privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării este disponibil în broşura SUERD, care poate fi descărcată şi multiplicată conform necesităţilor dumneavoastră, cu menţinerea integrală a conţinutului.


Link-uri utile

 

 

 

Actualizat octombrie 2016