Prima Pagina

Programul de guvernare 2013-2016

RELAŢIA CU ROMÂNII DE PRETUTINDENI

Guvernul României va acţiona pentru asigurarea protecţiei şi susţinerea intereselor cetăţenilor săi, pentru consolidarea credibilităţii şi respectabilităţii internaţionale ale României. În acest scop, un obiectiv principal este concentrarea tuturor eforturilor de acţiune diplomatică pentru protejarea şi promovarea intereselor naţionale ale României şi ale cetăţenilor ei din punct de vedere politic, de securitate, economic, social şi cultural. 

Românii de peste hotare sunt parte integrantă a poporului şi a spiritualităţii române şi de aceea Guvernul României se angajează să intensifice comunicarea şi să consolideze parteneriatele atât cu comunităţile românilor/vlahilor/aromânilor din ţările vecine şi Balcani, cât şi cu românii care s-au stabilit temporar sau definitiv în străinătate.

Al doilea obiectiv principal al guvernării este promovarea activă şi prioritară a obiectivului de transformare a zonei proxime României, atât în Balcanii de Vest, dar mai ales în Est, într-o zonă democratică de prosperitate şi securitate. În acest cadru, vom continua să susţinem cu prioritate aspiraţiile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Totodată, vom acţiona pentru întărirea cooperării bilaterale cu statele din vecinătate şi vom apăra şi promova activ drepturile persoanelor care aparţin comunităţilor minorităţilor româneşti din statele din vecinătatea României în conformitate strictă cu standardele europene.

Acest program se concretizează pe cinci direcţii prioritare de acţiune care vizează: apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor, afirmarea identităţii culturale şi lingvistice, susţinerea procesului de integrare, apropierea de familiile din ţară şi promovarea imaginii şi intereselor românilor care trăiesc în afara hotarelor României.

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE

Apărarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii românilor 

Tratamentul egal şi nediscriminatoriu, garantarea exercitării complete a cetăţeniei europene, integrarea deplină în spaţiul Schengen şi implicit eliminarea restricţiilor de pe piaţa muncii sunt prioritare. 

O problemă stringentă a românilor de peste hotare este faptul că în relaţia cu instituţiile administraţiei publice din străinătate aceştia sunt trataţi inechitabil şi nu ca cetăţeni egali în drepturi cu cei din ţara de adopţie. Aceasta discriminare nu este permisă şi nu ar trebui să existe, mai ales în interiorul Uniunii Europene. Guvernul va continua eforturile menite să ofere cetăţenilor români sau etnicilor români care trăiesc şi muncesc în străinătate sprijin şi servicii de asistenţă compatibile cu statutul nostru de ţară membră a UE şi cu normele în domeniu. 

Modul în care sunt respectate identitatea, drepturile şi valorile spirituale ale comunităţilor româneşti din alte ţări, inclusiv cele învecinate, reprezintă o preocupare majoră pentru Guvern şi va constitui în continuare un criteriu important de evaluare a relaţiilor bilaterale.

Referitor la accesul lucrătorilor români pe pieţele muncii din statele membre ale UE, Guvernul va continua să facă demersuri active pe lângă statele membre care menţin restricţii, pe lângă Comisie şi Parlamentul European, astfel încât să fie obţinute decizii naţionale favorabile şi nediscriminatorii.

Menţinerea identităţii culturale şi lingvistice

Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti este cea de-a doua direcţie de acţiune care urmăreşte consolidarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi spirituale a comunităţilor româneşti din străinătate.

Este necesară dezvoltarea şi consolidarea programului guvernamental „Limbă, cultură şi civilizaţie românească”, recunoscând şi promovând valorile naţionale, încurajând asocierea şi reprezentarea. Cea mai importantă măsura în acest domeniu este predarea limbii române, a istoriei şi geografiei României în şcolile din diaspora. 

Totodată se va intensifica şi se va pune accent pe activitatea Institutului Cultural Român în vederea promovării patrimoniului cultural şi consolidarea legăturilor dintre autorităţile române şi personalităţile româneşti care trăiesc peste hotare.

De asemenea, românii care trăiesc în afara ţării trebuie să îşi păstreze unitatea credinţei şi de aceea vom face demersuri pentru accesul lărgit la lăcaşe de cult.

 

Susţinerea procesului de integrare

Românii de peste hotare sunt parte integrantă a poporului român şi de aceea trebuie să li se acorde atenţia şi suportul cuvenite. De aceea, Guvernul va susţine procesul de integrare a românilor în comunităţile din care fac parte, iar implicarea României în acest demers înseamnă facilitarea contactului cu autorităţile locale şi centrale din ţările de adopţie, încurajarea şi facilitarea participării românilor la deciziile politice locale din ţară de adopţie, asigurarea accesului la servicii sociale şi asigurări medicale. În acest sens, Guvernul român va depune eforturi pentru consolidarea parteneriatului autorităţilor române cu organizaţiile româneşti din străinătate în vederea identificării soluţiilor adecvate pentru problemele cu care se confruntă românii în statele de domiciliu sau de reşedinţă, urmărindu-se astfel crearea unui cadru de dialog care să genereze soluţii pentru problemele identificate.

Privind în viitor, cel mai sigur mecanism de integrare este prin educaţie şi de aceea Guvernul român face demersuri pentru integrarea fără restricţii sau discriminări a tinerilor români în procesul educaţional.

Mai mult, reuşita procesului de integrare depinde şi de exploatarea eficientă a oportunităţilor care decurg din statutul României de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, în scopul promovării valorilor culturale româneşti şi consolidării comunităţilor româneşti din vecinătate şi emigraţie. Stabilirea unor parteneriate şi colaborări între instituţii sau personalităţi din România va fi un aport important în promovarea imaginii  comunităţilor româneşti. 

Efortul comunităţilor de români din afara graniţelor de a se integra în comunităţile de adopţie este dublat de încercarea românilor ca în acest proces să îşi menţină şi să îşi promoveze identitatea etnică şi culturală. Soluţia la această problemă este consolidarea internă a comunităţilor româneşti şi sprijinirea acţiunilor de afirmare a valorilor identitare româneşti. De aceea, Guvernul român se angajează să sprijine eforturile de coagulare a comunităţilor româneşti şi de afirmare a unui profil identitar pozitiv.

 

Apropierea de familiile din ţară

Acestei axe strategice i se subscriu trei obiective: facilitarea legăturii cu cei din România, reducerea birocraţiei şi reducerea numărului taxelor consulare şi a costurilor administrative.

Atunci când vorbim despre românii care trăiesc în afara graniţelor, un aspect foarte important este apropierea de familiile din ţară. Trebuie să susţinem legătură cu cei din România şi Guvernul va susţine o serie de măsuri în ceea ce priveşte facilitarea transportului, coletăriei şi transferului de bani.

Îi vom sprijini pe cei care doresc să se întoarcă în România şi în acest sens vom elabora un proiect de facilităţi: consultanţă gratuită pentru afaceri, promovarea intereselor economice ale micilor întreprinzători, eventuale înlesniri fiscale pentru întreprinderile nou înfiinţate de cei care se întorc.

În privinţa serviciilor consulare, vom susţine reducerea birocraţiei prin informatizarea serviciilor consulare, analizarea oportunităţii reducerii taxelor consulare şi a costurilor administrative. 

Informatizarea serviciilor consulare poate fi tradusă printr-un ghişeu virtual prin intermediul căruia cetăţenii români să primească informaţii, consultanţă, să înainteze cereri şi să li se elibereze documente.

 

Promovarea imaginii României şi intereselor românilor peste hotare

Promovarea imaginii României la nivel european şi internaţional urmăreşte asigurarea unei prezenţe sporite a valorilor naţionale în spaţiul internaţional. Totodată, Guvernul român îşi va aduce concursul, prin mijloacele de care dispune, la promovarea imaginii tuturor românilor şi a comunităţii româneşti în statele de domiciliu sau de reşedinţă pentru a asigura o mai bună cunoaştere a românilor şi pentru îmbunătăţirea imaginii pe care aceştia şi comunităţile din care fac parte o au în statele de domiciliu sau de reşedinţă.

Prin susţinerea mass-media române din diasporă şi prin campanii în presa străină, vom promova valorile culturale şi spirituale româneşti la nivelul opiniei publice din statele în care există comunităţi româneşti, aducând valorile  spiritualităţii şi culturii române în spaţiul public din statul de reşedinţă. Toate aceste măsuri sunt subsumate unui obiectiv care urmăreşte punerea în valoare a comunităţilor româneşti şi promovarea imaginii unor comunităţi deschise, orientate spre dialog intercultural.

Prezentării unei imagini corecte şi cuprinzătoare asupra evoluţiilor României face parte din misiunea Guvernului României. În acest sens, vom urmări, pe lângă consolidarea acţiunilor de diplomaţie publică, extinderea proiectelor de cooperare cu parteneri relevanţi: Institutul Cultural Român, birouri de turism, organizaţii socio-profesionale sau ale mediului de afaceri. 

Ne propunem dezvoltarea unei convergente crescute cu eforturile comunităţilor româneşti din străinătate, numeroase, active şi cu  un rol semnificativ în reflectarea realităţilor din ţară.

Aşadar, se va intensifica şi se va pune accent pe colaborarea cu Institutul Cultural Român care acum are o reţea relevantă de institute în diferite metropole ale lumii şi se vor consolida legăturile dintre autorităţile române şi personalităţile româneşti care trăiesc peste hotare. Vom facilita încheierea de acorduri durabile de cooperare cu universităţi de prim plan, cu administraţii locale aflate în cooperare cu ţara noastră, cu edituri şi publicaţii de referinţă, cu biblioteci consacrate, cu instituţii de mare pondere şi cu personalităţi de la faţa locului. Implicit, vom cultiva relaţiile cu elitele româneşti, promovându-le, astfel, ca modele.

Prin astfel de măsuri care încurajează iniţiativele comunităţilor româneşti de manifestare liberă şi necondiţionată a identităţii româneşti, Guvernul urmăreşte să valorifice potenţialul politic, economic, social şi cultural pe care îl au, prin dimensiunea şi dinamica lor, comunităţile româneşti în beneficiul României şi al tuturor românilor.