Politici UE

Politica de coeziune a Uniunii Europene

Politica de coeziune (politica regională) este una din cele mai importante şi mai complexe politici ale Uniunii Europene, statut ce decurge din obiectivul de reducere a decalajelor economice, sociale şi teritoriale între diversele regiuni şi state membre ale Uniunii Europene.

Mai mult, această politică are un unic şi de neînlocuit rol în coagularea de strategii de dezvoltare integrată, care reunesc intervenţii din diferite domenii, precum infrastructură, cercetare şi inovare, ocuparea forţei de muncă, educaţie, mediul de afaceri, protecţia mediului, schimbări climatice şi eficienţa energetică, într-un pachet de politici coerente, care se adresează contextului regional sau chiar local, fiind una dintre cele mai vizibile politici, mai ales în relaţia cu cetăţenii.

Politica regională şi-a dovedit deja valoarea adăugată semnificativă în propagarea creşterii şi prosperităţii la nivelul întregii Uniuni şi abordarea dezechilibrelor regionale. În acelaşi timp, s-a dovedit a fi o politică dinamică, reacţionând rapid şi eficace în faţa crizei, prin redirecţionarea fondurilor către zonele prioritare, precum şi prin investiţii în sectoare cheie care să genereze creştere economică şi locuri de muncă.

Obiectivele politicii regionale sunt realizate prin intermediul a trei fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)Fondul de coeziune (FC) şi Fondul social european (FSE). Acestea constituie, împreună cu Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii.

Beneficiind de un buget de 351,8 miliarde euro – aproximativ o treime din bugetul UE, politica de coeziune reprezintă o componentă esenţială a Cadrului Financiar Multianual în actuala perioadă de programare, constituind principalul instrument de investiţii pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene.

Pentru perioada 2014-2020, politica de coeziune îşi propune două obiectivele prioritare, respectiv:

  • investiţii pentru creştere şi locuri de muncă în statele membre şi în regiuni, obiectiv finanţat FEDR, FC şi FSE;
  • cooperare teritorială europeană, beneficiind de finanţare din FEDR.

În contextul negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, politica de coeziune a trecut printr-un proces de reformă, care a urmărit maximizarea impactului finanţărilor şi creşterea valorii adăugate europene a acestei politici, prin: întărirea programării strategice şi concentrarea intervenţiilor pe priorităţile stabilite în Strategia Europa 2020; orientare spre performanţă prin întărirea sistemului de condiţionalităţi şi stimulente; îmbunătăţirea evaluării performanţelor şi rezultatelor; sprijinirea utilizării de noi instrumente financiare; consolidarea guvernanţei; întărirea dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune; consolidarea parteneriatului; simplificarea sistemului de punere în aplicare; îmbunătăţirea managementului financiar; reducerea poverii administrative; asigurarea disciplinei financiare. Aceste elemente au fost preluate în regulamentele care guvernează politica de coeziune 2014-2020.

Pentru actuala perioadă de programare, României i-au fost alocate aproximativ 23 miliarde euro din fondurile politicii de coeziune (cu 10% mai mult faţă de perioada 2007-2013).

În prezent, politica de coeziune 2014-2020 este în proces de implementare, prin intermediul programelor operaţionale.

Mai multe informaţii despre politica regională a Uniunii Europene sunt disponibile la http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/.

actualizat iunie 2019