Prima Pagina

Studii pe cont propriu valutar

Cetăţeni non-UE

Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare şi condiţiile de plată a studiilor pe cont propriu valutar pentru cetăţenii străini din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac partea din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, sunt stipulate în Ordonanţa Guvernului nr. 22/29 august 2009 (http://www.edu.ro/index.php/articles).

Taxele de şcolarizare se achită cu anticipaţie pentru o perioadă de 9 luni, indiferent de data prezentării efective la studii.

Cetăţenii din statele non-UE se pot înscrie la studii în România fără examen de admitere, trimiţând dosarul de candidatură direct universităţii pentru care optează.

Dosarul de candidatură va conţine următoarele documente:

 

 • Cererea de eliberare a Scrisorii de acceptare la studii, completată la toate rubricile, în două exemplare;

   

 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia, în copie şi traducere legalizată, pentru înscrierea la studii de licenţă;

   

 • Diplomă de studii universitare, în copie şi traducere legalizată, pentru înscrierea la studii de master sau doctorat;

   

 • Foaie matricolă, în copie şi traducere legalizată, aferentă studiilor efectuate, precum şi programa analitică, în cazul candidaţilor care solicită echivalarea de studii parţiale;

   

 • Certificatul de naştere, copie şi traducere legalizată;

   

 • Paşaport, în copie legalizată;

   

 • Certificatul medical care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu are boli contagioase ori alte afecţiuni incompatibile cu studiile solicitate.

   

 • Dacă nu sunt redactate în limbile engleză sau franceză, documentele vor fi însoţite de traduceri într-o limbă de circulaţie internaţională şi autentificate de către Ambasada României din statul de origine sau de către un notar public.

 

După ce universitatea îşi dă acordul pentru înscriere, Ministerul Educaţiei Naţionale va elibera o scrisoare de acceptare la studii pentru fiecare candidat admis, document care va fi expediat destinatarului la adresa de corespondenţă menţionată de acesta în formularul de înscriere.

Scrisoarea de acceptare la studii şi documentele specifice solicitării unei vize vor fi prezentate la secţia consulară a misiunii diplomatice a României acreditată în statul de origine, în scopul obţinerii vizei de lungă şedere pentru studii.

Data limită de depunere a dosarelor este:

 

 • 30 august 2010, pentru candidaţii care solicită înscrierea în anul pregătitor pentru învăţarea limbii române;
 • 1 august 2010, pentru cei care solicită înscrierea la studii universitare de licenţă, masterat sau doctorat, fără an pregătitor de limba română.