Dosare de actualitate

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. Strategia Europa 2020 propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.

Strategia se fundamentează pe trei priorităţi tematice, care se întrepătrund şi se condiţionează reciproc:

  1. creştere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
  2. creştere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
  3. creştere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială şi teritorială.

Pentru a defini acţiunile necesare aplicării Strategiei Europa 2020, Comisia Europeană a propus atingerea, până în anul 2020, la nivelul UE, a următoarelor obiective:

  1. rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 ani - minimum 75%;
  2. nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare - 3% din PIB-ul UE;
  3. atingerea obiectivului „20/20/20" (sau 30/20/20, în cazul respectării anumitor condiţii) în domeniul schimbărilor climatice şi al energiei;
  4. rata părăsirii timpurii a şcolii - 10%, iar ponderea populaţiei cu studii superioare şi vârsta între 30 şi 34 de ani - cel puţin 40%;
  5. reducerea cu 20 de milioane a numărului cetăţenilor europeni ameninţaţi de sărăcie (ceea ce ar corespunde reducerii cu 25% a numărului de persoane cu risc de sărăcie).

Documentele strategice care stabilesc cadrul implementării Strategiei Europa 2020, obiectivele 2020 la nivel european şi care îndrumă acţiunile statelor membre spre atingerea acestor obiective sunt: 

Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre îşi sincronizează politicile economice şi financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE şi prin care este formalizat procesul de monitorizare a implementării prevederilor Strategiei Europa 2020 este Semestrul european. Implementarea strategiei prin exerciţiul Semestrului european este monitorizată la nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European.

Succesul în atingerea obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel naţional a reformelor structurale necesare pentru a accelera creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Programele Naţionale de Reformă (PNR) reprezintă obligaţia fiecărui stat membru de a translata la nivel naţional obiectivele Europa 2020.

Pentru a face vizibilă, în România, Strategia Europa 2020 şi pentru a asigura transparenţa implementării acesteia, autorităţile publice responsabile cu aplicarea reformelor structurale sunt implicate într-un dialog permanent cu toţi factorii interesaţi. Procesul de informare şi consultare publică se realizează prin organizarea unor evenimente (conferinţe naţionale, mese rotunde) menite să aducă în prim plan măsurile asumate în scopul atingerii obiectivelor naţionale Europa 2020 şi să contribuie la creşterea gradului de implicare a autorităţilor locale şi de antrenare a societăţii civile în implementarea şi actualizarea anuală a PNR.

Pentru mai multe informaţii privind Strategia Europa 2020, Click AICI