Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 


 • Constituţia României, republicată;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 16/12.01.2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe
   
 • Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1658/20.09.2016 pentru aprobarea atribuţiilor Direcţiei Juridic, Legislaţie şi Contencios;
   
 • Legea nr. 572/2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic şi Medalia Meritul Diplomatic, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Codul Muncii, republicat.
   
 • Legea-Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 93/2004 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României, celelalte categorii de personal angajat în Ministerul Afacerilor Externe şi pentru membrii de familie ai acestora;
   
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
   
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
   
 • Ordin nr. 890/2014, privind aprobarea Codului Etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României;
   
 • Ordin nr. 2122/2015, pentru aprobarea Procedurii de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României;
   
 • Legea  nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 760/1999 privind aprobarea Regulamentului consular, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 152/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 868/2008 privind protecţia cetăţenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare;
   
 • Ordinul nr. 48/2010 privind aprobarea normelor metodologice de funcţionare a Centrului Naţional de Paşapoarte Diplomatice şi de Serviciu;
   
 • Legea nr. 356/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni;
   
 • Legea 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate;
   
 • Legea 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată cu modificările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;
   
 • Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată;
   
 • Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare;
   
 • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Legea 16/1996 - Legea Arhivelor Naţionale, republicată;
   
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
   
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/ 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile;
   
 • Hotărârea Guvernului nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.201/2012, privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 379/ 2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 70/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol, specifice Ministerului Afacerilor Externe, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 325/1996 privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe oficiale ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi reprezentare;
   
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012  privind stabilirea unor măsuri de  reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 "Hrănirea planetei, energie pentru viaţă", Milano, Italia, cu modificările şi completările ulterioare;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 710/2016 pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 "Energia viitorului", Astana, Kazahstan.
   
 • Ordinul nr. 527/24.04.2012 privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea şi îndrumarea metodologică cu privire la controlul intern/managerial din Ministerul Afacerilor Externe;
   
 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la 18 aprilie 1961, Decret nr. 566/1968;
   
 • Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, încheiată la 24 aprilie 1963, Decret nr. 481/1971.
   
 • Legea nr 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României​