Prima Pagina

Pronunţarea hotărârii CJUE în Cauzele conexate C-249/12 şi C-250/12, Tulică şi alţii

Tip: 
Ştire
Data: 
07.11.2013

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a pronunţat hotărârea din 7 noiembrie 2013 în cauzele C-249/12 şi C-250/12, Tulică şi alţii.

Cauzele conexate Tulică şi alţii au ca obiect două cereri de decizie preliminară adresate CJUE de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în contextul unor litigii între un contribuabil - persoană fizică şi autorităţi publice fiscale.

 

  • Situaţia de fapt

Potrivit dreptului intern, o persoană fizică trebuie să se înregistreze ca plătitor de TVA, dacă desfăşoară activităţi precum vânzarea de terenuri sau construcţii, din care să rezulte venituri cu caracter de continuitate.

Reclamanţii din litigiile de pe rolul ÎCCJ au încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare de terenuri, respectiv construcţii, fără să se fi înregistrat ca plătitori de TVA. În contractele astfel încheiate nu se face nicio menţiune cu privire la TVA.

În urma unor controale ulterioare, organele fiscale au constatat că operaţiunile respective sunt supuse TVA şi au solicitat reclamanţilor-vânzători plata TVA, calculată la valoarea preţului înscris în contracte.

În litigiile principale se solicită anularea unor rapoarte de inspecţie fiscală şi a unor decizii de impunere prin care organele de control fiscal au solicitat plata TVA şi a penalităţilor aferente, pentru diferite tranzacţii imobiliare realizate, care nu au fost considerate de reclamanţi ca fiind operaţiuni supuse TVA.

Reclamanţii au susţinut, printre altele, că ar trebui să se considere că TVA a fost inclusă în preţ şi să nu se aplice TVA la întreaga sumă.

 

  • Întrebarea adresată CJUE

Problema juridică pe care instanţa naţională a supus-o atenţiei CJUE priveşte modul de stabilire a bazei de calcul a TVA în situaţia în care statutul de persoană impozabilă în scopuri de TVA al vânzătorului a fost stabilit ulterior încheierii tranzacţiei impozabile, preţul tranzacţiei fiind stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la plata TVA.

 

  • Hotărârea CJUE

CJUE a arătat că:

„Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special articolele 73 şi 78 din aceasta, trebuie interpretată în sensul că, atunci când preţul unui bun a fost stabilit de părţi fără nicio menţiune cu privire la taxa pe valoarea adăugată, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată datorate pentru operaţiunea supusă taxei, preţul convenit trebuie considerat, în cazul în care furnizorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobânditor taxa pe valoarea adăugată solicitată de administraţia fiscală, ca incluzând deja taxa pe valoarea adăugată.”

În motivare, Curtea arată că, atunci când un contract de vânzare a fost încheiat fără a se menţiona TVA, în ipoteza în care furnizorul, potrivit dreptului naţional, nu poate recupera de la dobânditor TVA solicitată ulterior de administraţia fiscală, luarea în considerare a totalităţii preţului, fără deducerea TVA, drept bază asupra căreia se aplică taxa ar avea drept consecinţă aplicarea sa cu privire la acest furnizor şi, aşadar, ar intra în contradicţie cu principiul potrivit căruia TVA este o taxă pe consum, care trebuie suportată de consumatorul final.

 

Centrul de presă