Prima Pagina

Raport – 28 februarie 2014

 

 

R A P O R T

privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene[1], a celorlalte instituţii UE şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013

– 28 februarie 2014 –

În conformitate cu art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale[2] şi cu art. 2 alin. (1) pct. 43 coroborat cu art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe[3], dar şi cu Metodologia privind reprezentarea României în procedurile în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene şi a altor instituţii UE, aprobată prin memorandum de Guvernul României în data de 6 iulie 2011, MAE, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene[4], asigură reprezentarea României în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013.

Agentul guvernamental este sprijinit în activitatea sa de Serviciul Contencios UE.

 

I. Reprezentarea în acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană[5] împotriva României

Din totalul de 451 de acţiuni declanşate începând cu 01.01.2007, 389 au fost clasate de Comisie în faza precontencioasă, iar într-o acţiune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat câştig de cauză României, declarând inadmisibilă acţiunea Comisiei[6].

În prezent, sunt în curs 61 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor – 59 în faza precontencioasă şi 2 în faza contencioasă.

 

I. a. Dintre cele 59 de acţiuni în curs aflate în faza precontencioasă[7]:

– 29 privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naţionale cu legislaţia UE, fie cazuri de aplicare incorectă a dreptului UE:

 • 18 în etapa punerii în întârziere:
  • 3 acţiuni – Fiscalitate
  • 1 acţiune – Energie 
  • 4 acţiuni – Mediu 
  • 2 acţiuni – Transporturi  
  • 1 acţiune – Piaţă internă
  • 1 acţiune – Agricultură 
  • 1 acţiune – Întreprinderi şi industrie
  • 1 acţiune – Sănătate şi consumatori
  • 1 acţiune – Pescuit
  • 1 acţiune – Afaceri interne
  • 1 acţiune – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 1 acţiune – Politică socială

 

 • 11 în etapa avizului motivat:
  • 1 acţiune – Energie
  • 3 acţiuni – Mediu
  • 3 acţiuni – Fiscalitate
  • 1 acţiune – Politică socială
  • 1 acţiune – Pescuit
  • 1 acţiune – Sănătate şi consumatori
  • 1 acţiune – Transporturi

O prezentare succintă a celor 29 de acţiuni se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentul raport.

– 30 privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere:

 • 24 în etapa punerii în întârziere:
  • 5 acţiuni – Piaţă internă
  • 2 acţiuni – Mediu
  • 1 acţiune – Întreprinderi şi industrie
  • 5 acţiuni – Transporturi
  • 4 acţiuni – Sănătate şi consumatori
  • 3 acţiuni – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 3 acţiuni – Afaceri interne
  • 1 acţiune – Energie

 

 • 6 în etapa avizului motivat:
  • 2 acţiuni – Energie 
  • 1 acţiune – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 3 acţiuni – Mediu

O prezentare succintă a celor 30 acţiuni se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul raport.

 

I. b. Pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene există 2 acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere pentru 2 directive.

O prezentare succintă a celor 2 acţiuni se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul raport.

Până la data de 28.02.2014, nu a fost pronunţată nicio hotărâre de condamnare a statului român pentru încălcarea obligaţiilor care îi revin potrivit tratatelor.

 

II. Alte acţiuni aflate pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

a. 11 cereri având ca obiect pronunţarea unor hotărâri preliminare (art. 267 TFUE), în care România a formulat/formulează observaţii:

 • 7 cereri formulate de instanţe naţionale:
 • cauza C-236/12, Volksbank (interpretarea unor prevederi din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii). Acţiunea se află în faza orală.
 • cauza C-268/13, Petru (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii). Acţiunea se află în faza oală.
 • cauza C-331/13, Nicula (interpretarea art. 110 TFUE, art. 6 TUE şi art. 17, 20 şi 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu privire la prevederile OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu). Acţiunea se află în faza orală.
 • cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs alţii[8] (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-438/13, BCR Leasing (interpretarea unor prevederi din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-304/13, APIA Timiş (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-635/13, ALKA (Interpretarea art. 109 lit. (a), 110 şi 256 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar). Acţiunea se află în faza scrisă.

 

 • 4 cereri formulate de instanţe ale altor state membre ale Uniunii Europene:
 • cauza C-475/2012, UPC DTH (interpretarea unor prevederi din Directiva 2002/21 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, precum şi din TFUE, cu privire la libera prestare a serviciilor). Acţiunea se află în faza orală.
 • cauzele conexate C-58/13 şi C-59/13, Toressi ş.a. (interpretarea unor prevederi din Directiva 98/5/CE de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obţinut calificarea şi a art. 4 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană). Acţiunea se află în faza orală.
 • cauza C-477/13, Angerer (interpretarea unor prevederi din Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale cu privire la exercitarea profesiei de arhitect de către un lucrător migrant).Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-600/13, Intelcom Service (Interpretarea art. 49 TUE referitor la libera circulaţie a serviciilor, coroborat cu prevederile relevante din Directiva nr. 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne, precum şi a art. 53 şi 37 TUE şi 34 şi 35 TUE). Acţiunea se află în faza scrisă.
   

b. 2 cereri de aviz [cf. art. 218 alin. (11) TFUE], în care România a formulat observaţii:

 • Avizul 1/13 – Solicitare de aviz din partea Comisiei Europene, adresat CJUE, pentru stabilirea competenţei exclusive sau nu a Uniunii Europene cu privire la acceptarea aderării unei ţări terţe la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.
 • Avizul 2/13 – Solicitare de aviz din partea Comisiei Europene, adresat CJUE, referitor la compatibilitatea proiectului de Acord privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.


 III. Alte activităţi ale SCUE

 • Analiza şi transmiterea către autorităţile naţionale competente a tuturor actelor comunicate de grefele Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.
 • Organizarea reuniunilor Grupului de Lucru Contencios UE[9].
 • Întocmirea sintezei jurisprudenţei instanţelor UE, cu relevanţă pentru România.


ANEXE

NOTĂ: Prezentul raport conţine informaţii până la data de 28 februarie 2014 şi se actualizează lunar.

 

[1] Denumită în continuare „CJUE”.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 884 din 22.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

[3] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 15.01.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

[4] Denumit în continuare „agentul guvernamental”.

[5] Denumită în continuare „Comisia”.

[6] Cauza C-522/09, Comisia Europeană în contradictoriu cu România – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor – posibila încălcare a art. 4 alin. (1) şi (2) din Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.

[7] Clasificarea acţiunilor pe domenii a fost făcută în funcţie de DG a Comisiei care a declanşat acţiunea.

[8] Pe rolul CJUE se află şi cauza C-598/13, Guletsou, având ca obiect o cerere preliminară formulată de Curtea de Apel Suceava; soluţionarea cauzei a fost suspendată până la pronunţarea hotărârii în cauzelor conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs şi alţii. De asemenea, aceeaşi curte de apel a mai trimis CJUE şi cauza C-668/13, Paraskevopoulou.

[9] Grup de lucru interinstituţional specializat formalizat de art. 121 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012.