Prima Pagina

Ghiduri, materiale de informare, documente utile

Ghidul de informare a funcționarilor publici, adoptat în 2013 de statele membre ale Consiliului Europei, are ca scop să ofere funcţionarilor publici din statele părţi la Convenţie informaţii şi orientări de ordin practic care să îi ajute să respecte drepturile conferite de Convenţie persoanelor cu care interacționează şi să îndeplinească obligaţiile ce revin statelor în temeiul Convenţiei pentru a preveni, pe cât posibil, încălcări ale acesteia.

Setul de instrumente se adresează în principal funcţionarilor publici angajaţi în sistemul judiciar şi celor însărcinaţi cu menţinerea ordinii şi executarea pedepselor privative de libertate. Acesta îi vizează mai exact (dar nu exclusiv) pe agenţii de poliţie, funcționarii din penitenciare, funcţionarii din domeniul imigrării şi personalul din cadrul unităţilor de psihiatrie cu regim închis sau al altor instituţii care au în grijă persoane vulnerabile. În linii generale, setul de instrumente se adresează oricărui funcţionar care are relaţii cu publicul, în măsura în care în activitatea sa specifică intervin aspecte legate de drepturile garantate prin Convenţie, ca de exemplu asistenţii sociali, ofiţerii de stare civilă şi funcţionarii însărcinaţi cu eliberarea permiselor.
 Ghidul de bune practici în ceea ce privește căile de recurs, adoptat în 2013 de statele membre ale Consiliului Europei, are scopul de a promova şi de a contribui la respectarea obligaţiilor pe care le au în temeiul Convenţiei. Dreptul la un recurs efectiv este fundamental pentru respectarea şi protejarea drepturilor individuale. Acesta pune în aplicare principiul subsidiarităţii, stabilind mecanisme interne care trebuie să fie epuizate înainte ca persoanele particulare să poată recurge la mecanismele de control de la Strasbourg, şi anume Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Punerea în aplicare a căilor de atac efective ar trebui să permită reducerea volumului de muncă al Curţii, pe de o parte ca urmare a reducerii numărului de cauze cu care este sesizată şi, pe de altă parte, ca urmare a faptului că un tratament circumstanţiat al cauzelor la nivel naţional este de natură să faciliteze examinarea ulterioară a acestora de către Curte. Dreptul la un recurs efectiv reflectă astfel rolul fundamental pe care sistemele judiciare naţionale îl au în raport cu sistemul Convenţiei. Acest Ghid prezintă principiile juridice fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească căile de atac efective în general şi caracteristicile pe care trebuie să le aibă căile de atac în anumite situaţii specifice, pentru a fi efective. Situaţiile specifice analizate în prezentul Ghid privesc căile de atac referitoare la privarea de libertate, care trebuie să examineze atât legalitatea privării de libertate, cât şi condiţiile de detenţie şi tratament ale persoanei private de libertate; anchetele efectuate în cadrul presupuselor încălcări ale art. 2 şi 3 din Convenţie; căile de atac împotriva expulzării şi căile de atac împotriva neexecutării unor hotărâri interne. Ghidul identifică, de asemenea, bunele practici care pot reprezenta o sursă de inspiraţie. În plus, Ghidul reaminteşte că este important ca instanţele naţionale să ţină seama de principiile Convenţiei şi de jurisprudenţa Curţii şi prezintă în acest sens practici naţionale.
 Principii ce rezultă din jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public