Strategia Europa 2020

Consultare publică privind Strategia Europa 2020


În data de 5 mai 2014, Comisia Europeană a lansat consultarea publică privind Strategia Europa 2020 pentru creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Consultarea publică s-a derulat în perioada 5 mai – 31 octombrie 2014, având ca obiectiv obţinerea de contribuţii şi colectarea de opinii din partea tuturor părţilor interesate asupra modului de orientare a strategiei în următorii cinci ani. În cadrul procesului de consultare a fost acoperită o gama largă de domenii: afaceri economice şi financiare, competitivitate, industrie, piaţă unică, cercetare–dezvoltare–inovare (CDI), economia digitală, schimbări climatice şi energie, ocuparea forţei de muncă, educaţie şi formare profesională, combaterea sărăciei şi excluziune socială.

Demararea procesului de consultare publică a venit ca răspuns la solicitarea Consiliului European din 20-21 martie 2014, adresată atât Comisiei Europene, cât şi statelor membre, de intensificare a eforturilor în vederea atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Solicitarea Consiliului European, precum şi întregul proces de consultare publică s-a fundamentat pe Comunicarea Comisiei Europene: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii sociale (COM (2014) 130 final şi anexele însoţitoare), publicată la 5 martie 2014. Scopul comunicării a fost evaluarea, la jumătatea perioadei de implementare a Strategiei Europa 2020, a progreselor înregistrate, atât la nivel european, cât şi la nivel naţional în atingerea celor cinci obiective majore asumate.

Principala constatare a Comisiei Europene este că progresul în atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 este unul mixt. Criza economică şi financiară a avut un impact negativ major asupra nivelurilor de ocupare a forţei de muncă şi sărăciei şi a limitat evoluţiile în ceea ce priveşte restul obiectivelor Strategiei Europa 2020. Face excepţie obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, unde criza economică a avut un impact pozitiv, determinat îndeosebi de reducerea activităţilor de producţie şi de transport.

Principalele concluzii ale evaluării Comisiei sunt că scenariul cel mai apropiat de realitate pentru perioada 2010-2020 este cel al unei creşteri economice lente, iar UE este în curs sau foarte aproape de realizarea obiectivelor privind educaţia, schimbările climatice şi energia, însă nu şi în ceea ce priveşte obiectivele referitoare la ocuparea forţei de muncă, CDI şi reducerea sărăciei.

În România, Ministerul Afacerilor Externe, în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, a organizat, în perioada 14 – 17 octombrie 2014, trei mese rotunde dedicate domeniilor incluziune socială, ocupare şi CDI.

La mesele rotunde au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai autorităţilor publice centrale, partenerilor sociali, ONG-urilor, mediului academic, institutelor de cercetare, mediului de afaceri etc.

Concluziile celor trei mese rotunde s-au orientat predominant către menţinerea ţintelor actuale, în condiţiile în care interdependenţa între obiectivele Strategiei Europa 2020 este evidentă. Se estimează că pentru atingerea ţintei naţionale de reducere a sărăciei este nevoie de atingerea ţintei privind ocuparea şi de o creştere medie a PIB-ului de 5% până în anul 2020, iar investiţiile în CDI trebuie să se reflecte în creşterea competitivităţii economice, prin crearea de locuri de muncă şi  reducerea nivelului excluziunii sociale.

La data de 3 martie 2015, Comisia Europeană a publicat Comunicarea privind rezultatele consultării publice asupra Strategiei Europa 2020 pentru creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

În urma consultării publice, Comisiei i-au fost transmise aproximativ 755 de contribuţii, din 29 de ţări. Acestea au provenit, în special, din partea partenerilor sociali, guvernelor statelor membre, autorităţilor publice şi diferitelor grupuri/părţi interesate (organizaţii non-guvernamentale, cetăţeni, grupuri de reflecţie, mediul academic şi companii).

Comunicarea Comisiei a prezentat datele oferite de Eurostat privind stadiul atingerii obiectivelor Europa 2020, la nivel european şi principalele rezultate ale consultării publice:

  • Strategia Europa 2020 continuă să fie considerată drept cadru general important  pentru creşterea economică şi a ocuparea forţei de muncă;
  • cele cinci obiective principale rămân catalizatori-cheie pentru atingerea unei creşteri economice durabile, inteligente şi favorabile incluziunii, permiţând strategiei să rămână concentrată pe orientarea stabilită iniţial;
  • majoritatea iniţiativelor emblematice Europa 2020 au servit obiectivelor strategiei, chiar dacă vizibilitatea acestora a fost redusă, mai ales la nivel naţional;
  • este necesară îmbunătăţirea modului de punere în aplicare a strategiei şi, implicit, a rezultatelor obţinute, în special prin creşterea gradului de angajament şi de responsabilizare, respectiv de implicare.

În procesul său de reflecţie privind Strategia Europa 2020, Comisia Europeană va lua în considerare rezultatele consultării publice şi va prezenta propuneri privind evoluţia ulterioară a strategiei.

Detalii privind consultarea publică şi rezultatele acesteia pot fi obţinute la adresa: http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_ro.htm.