Armonizare legislativă

IMI - Sistemul de informare al pieţei interne

Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor în cadrul Pieţei Interne impune administraţiilor publice naționale să coopereze şi să facă schimb de informaţii între ele şi cu Comisia Europeană.

Pentru a le sprijini în activităţile lor, Comisia Europeană a conceput şi dezvoltat, în cooperare cu statele membre SEE, o platformă generică şi adaptabilă.

 

IMI – permite autorităților naționale, regionale și locale să comunice repede și ușor cu omologii lor din alte state membre, respectiv COM, iar obiectivul acestui sistem este de a reduce sarcinile administrative şi de a creşte eficienţa şi eficacitatea cooperării zilnice dintre statele membre.

 

Modalităţile practice pentru schimbul de informaţii prin mijloace electronice între statele membre sunt reglementate prin Decizia 2009/739/CE.

Cooperarea administrativă prin intermediul IMI este reglementată prin Regulamentul nr. 1024/2012/UE privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei (Regulamentul IMI)

Acest instrument european este destinat cooperării administrative dintre autorităţile competente ale statelor membre SEE și dintre acestea și Comisia Europeană, inclusiv schimbul de date cu caracter personal şi nu este accesibil publicului.

În situaţia în care administraţia publică a unui stat membru aplică în mod necorespunzător legislaţia europeană, cetățenii şi întreprinderile se pot adresa SOLVIT -  care, prin colaborarea dintre centrele SOLVIT din statele membre trebuie să se găsească soluţii şi răspunsuri pentru toate dificultăţile apărute în implementarea dreptului european.

În prezent, cooperarea administrativă în cadrul IMI (schimbul de informații cu organisme similare din alte țări) se realizează pentru următoarele arii legislative:

  • asistenţa reciprocă prevăzută de Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, revizuită
  • cooperarea administrativă prevăzută de Directiva  2006/123/CE privind serviciile în cadrul Pieţei Interne
  • drepturile pacienţilor, aşa cum sunt reglementate de Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere
  •  transportul transfrontalier de numerar în euro, aşa cum este reglementat de Regulamentul (UE) 1214/2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro
  •  detașarea lucrătorilor - în fază de proiect-pilot- aşa cum este reglementată de Directiva 96/71/CE  privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
  •  comerţul electronic, aşa cum este reglementat de Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)

 

MAE prin Direcţia Armonizare Legislativă este coordonator național al sistemului IMI. De asemenea, pentru domeniul servicii, îndeplineşte rolul de coordonator de arie legislativă, centru de primire a alertelor şi coordonator de notificare în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Contact:

dal@mae.ro

 

Centrul de presă