Prima Pagina

Raport - 31 iulie 2014

R A P O R T

privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene[1], a celorlalte instituţii UE şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013

- 31 iulie 2014 -

În conformitate cu art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale[2] şi cu art. 2 alin. (1) pct. 43 coroborat cu art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe[3], dar şi cu Metodologia privind reprezentarea României în procedurile în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene şi a altor instituţii UE, aprobată prin memorandum de Guvernul României în data de 6 iulie 2011, MAE, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene[4], asigură reprezentarea României în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013.

Agentul guvernamental este sprijinit în activitatea sa de Serviciul Contencios UE.
 

I.          Reprezentarea în acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană[5] împotriva României

Din totalul de 462 de acţiuni declanşate începând cu 01.01.2007, 402 au fost clasate de Comisie în faza precontencioasă, iar într-o acţiune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat câştig de cauză României, declarând inadmisibilă acţiunea Comisiei[6].

În prezent, sunt în curs 59 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor - 57 în faza precontencioasă şi 2 în faza contencioasă.
 

I. a. Dintre cele 57 de acţiuni în curs aflate în faza precontencioasă[7]:

- 33 privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naţionale cu legislaţia UE, fie cazuri de aplicare incorectă a dreptului UE:

 • 23 în etapa punerii în întârziere:
  • 2 acţiuni - Fiscalitate
  • 2 acţiuni - Energie 
  • 5  acţiuni - Mediu 
  • 5 acţiuni - Transporturi  
  • 2 acţiuni - Piaţă internă
  • 1 acţiune - Agricultură 
  • 1 acţiune - Sănătate şi consumatori
  • 1 acţiune – Pescuit
  • 1 acţiune – Afaceri interne
  • 1 acţiune – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 1 acţiune – Politică socială
  • 1 acţiune – Piaţa instrumentelor financiare
 • 10 în etapa avizului motivat:
  • 1 acţiune - Energie
  • 3 acţiuni - Mediu
  • 2 acţiuni – Fiscalitate
  • 1 acţiune – Politică socială
  • 1 acţiune – Pescuit
  • 1 acţiune - Sănătate şi consumatori
  • 1 acţiune – Transporturi

 

O prezentare succintă a celor 33 de acţiuni se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentul raport.

- 24 privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere:

 • 21 în etapa punerii în întârziere:
  • 3 acţiuni - Piaţă internă
  • 3 acţiuni – Mediu
  • 1 acţiune – Întreprinderi şi industrie
  • 3 acţiuni – Transporturi
  • 3 acţiuni – Sănătate şi consumatori
  • 2 acţiuni – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 3 acţiuni – Afaceri interne
  • 3 acţiuni – Energie
 • 3 în etapa avizului motivat:
  • 1 acţiune – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 1 acţiune – Mediu
  • 1 acţiune – Piaţă internă

O prezentare succintă a celor 24 de acţiuni se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul raport.
 

I. b. Pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene există 2 acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere pentru 2 directive.

O prezentare succintă a celor 2 acţiuni se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul raport.
 

Până la data de 31.07.2014, nu a fost pronunţată nicio hotărâre de condamnare a statului român pentru încălcarea obligaţiilor care îi revin potrivit tratatelor.
 

II. Alte acţiuni aflate pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

a. 19 cereri având ca obiect pronunţarea unor hotărâri preliminare (art. 267 TFUE), în care România a formulat/formulează observaţii:

 • 18 cereri formulate de instanţe naţionale:

- cauza C-268/13, Petru (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii). În data de 19.06.2014 au fost pronunţate concluziile avocatului general. Urmează pronunţarea hotărârii Curţii.

- cauza C-331/13, Nicula (interpretarea art. 110 TFUE, art. 6 TUE şi art. 17, 20 şi 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu privire la prevederile OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu). În data de 15.05.2014 au fost pronunţate concluziile avocatului general. Urmează pronunţarea hotărârii Curţii.

- cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs alţii[8] (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii). Acţiunea se află în faza orală.

- cauza C-304/13, APIA Timiş (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-635/13, ALKA (interpretarea art. 109 lit. (a), 110 şi 256 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-69/14, Târşia (interpretarea dispoziţiilor art. 6 TUE, ale art. 110 TFUE şi ale art. 17, 20, 21 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, în privinţa imposibilităţii revizuirii hotărârilor judecătoreşti interne pronunţate cu încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, în alte materii decât cea a contenciosului administrativ). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-143/13, Matei şi Matei (interpretarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive in contractele încheiate cu consumatorii). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-110/14, Costea (interpretarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive in contractele încheiate cu consumatorii). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-76/14, Manea (interpretarea art. 110 TFUE cu privire la prevederile Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-144/14, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoioagă Andrei (interpretarea art. 273 şi 287 pct. 18 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi a principiului securităţii juridice, în contextual înregistrării în scopuri de TVA a unei persoana impozabile). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-172/14, ING Pensii (interpretarea art. 101 alin. (1) lit. c) TFUE din perspectiva afectării semnificative a concurenţei printr-o practică de împărţire a clienţilor). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-201/14, Bara (interpretarea art. 124 TFUE cu privire la transferul unei baze de date de la autoritatea naţională fiscală către o altă instituţie a statului în scopul instituirii unor obligaţii de plată cu titlu de contribuţii sociale). Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-183/14, Salomie şi Oltean [interpretarea art. 9 alin. (1), art. 167, 168, 179 şi 213 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi a principiilor generale aplicabile în materie de TVA (în special principiile securităţii juridice, protecţiei încrederii legitime şi neutralităţii fiscale)]. Acţiunea se află în faza scrisă.

- cauza C-200/14, Câmpean (interpretarea art. 6 TUE, a art. 17, 20, 21 alin. (1), 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a Recomandării 16/2003 a Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei şi a Rezoluţiei nr. 1787/2011 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în raport cu modalitatea de restituire a taxei pentru emisiile poluante prevăzută de OUG nr. 8/2014). Acţiunea se află în faza scrisă.

- Cauza C-262/14,SCMD (Interpretarea art. 2 alin. (2), art.3 alin. (1) şi art. 6 din Directiva 2000/78 privind discriminare pe criteriul calităţii de pensionar.). Acţiunea se află în faza scrisă.

- Cauza C-278/14, Enterprise Focused Solutions (Interpretarea art. 23 alin.8 din Directiva 2004/18/CE  cu privire la o situaţie în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice ale produsului ce face obiectul contractului prin trimitere la o anumită marcă comercială). Acţiunea se află în faza scrisă.

- Cauza C-288/14, Ciup (Interpretarea principiilor echivalenţei şi efectivităţii şi a art. 17 din Carta drepturilor fundamentale în raport cu modalitatea de restituire a taxei pentru emisiile poluante prevăzută de OUG nr. 8/2014). Acţiunea se află în faza scrisă.

- Cauzele conexate C-260/14 şi C-261/14 (Interpretarea art. 2, 4 şi 5 lit. c) din Regulamentul (CE) NR.2988/1995, şi . 1 pct. 7 şi art. 98 din Regulamentul (CE) NR. 1083/2006 în cazul unei decizii de corecţie financiară pentru nerespectarea normelor în materia achiziţiilor publice). Acţiunea se află în faza scrisă.

 • 1 cerere formulata de instanţe ale altor state membre ale Uniunii Europene:

- cauza C-477/13, Angerer (interpretarea unor prevederi din Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale cu privire la exercitarea profesiei de arhitect de către un lucrător migrant).Acţiunea se află în faza orală.

b. 2 cereri de aviz [cf. art. 218 alin. (11) TFUE], în care România a formulat observaţii:

- Avizul 1/13 – Solicitare de aviz din partea Comisiei Europene, adresat CJUE, pentru stabilirea competenţei exclusive sau nu a Uniunii Europene cu privire la acceptarea aderării unei ţări terţe la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii.

- Avizul 2/13 – Solicitare de aviz din partea Comisiei Europene, adresat CJUE, referitor la compatibilitatea proiectului de Acord privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

NOTĂ: Prezentul raport conţine informaţii până la data de 31 iulie  2014 şi se actualizează lunar.

 

Raport - Anexa 1

Raport - Anexa 2

Raport - Anexa 3

 

 


[1] Denumită în continuare „CJUE”.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 884 din 22.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

[3] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 15.01.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

[4] Denumit în continuare „agentul guvernamental”.

[5] Denumită în continuare „Comisia”.

[6] Cauza C-522/09, Comisia Europeană în contradictoriu cu România – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor – posibila încălcare a art. 4 alin. (1) şi (2) din Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.

[7] Clasificarea acţiunilor pe domenii a fost făcută în funcţie de DG a Comisiei care a declanşat acţiunea.

[8] Pe rolul CJUE se află şi cauza C-598/13, Guletsou, având ca obiect o cerere preliminară formulată de Curtea de Apel Suceava; soluţionarea cauzei a fost suspendată până la pronunţarea hotărârii în cauzelor conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs şi alţii. De asemenea, aceeaşi curte de apel a mai trimis CJUE şi cauza C-668/13, Paraskevopoulou.