Prima Pagina

Raport – 30 noiembrie 2014

 

R A P O R T 

privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene[1], a celorlalte instituţii UE şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013

– 30 noiembrie 2014 –

În conformitate cu art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale[2] şi cu art. 2 alin. (1) pct. 43 coroborat cu art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe[3], dar şi cu Metodologia privind reprezentarea României în procedurile în faţa Curţii de Justiţie şi a Tribunalului Uniunii Europene şi a altor instituţii UE, aprobată prin memorandum de Guvernul României în data de 6 iulie 2011, MAE, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene[4], asigură reprezentarea României în procedurile prevăzute de art. 2 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013.

Agentul guvernamental este sprijinit în activitatea sa de Serviciul Contencios UE.

 

I. Reprezentarea în acţiunile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană[5] împotriva României

Din totalul de 484 de acţiuni declanşate începând cu 01.01.2007, 412 au fost clasate de Comisie în faza precontencioasă. În o acţiune Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat câştig de cauză României, declarând inadmisibilă acţiunea Comisiei[6] iar două acţiuni în fază contencioasă[7] au fost radiate de pe rolul Curţii ca urmare a cererilor de desistare prezentate de Comisie.

În prezent, sunt în curs 69 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor - toate în faza precontencioasă.

Până la data de 31.10.2014, nu a fost pronunţată nicio hotărâre de condamnare a statului român pentru încălcarea obligaţiilor care îi revin potrivit tratatelor.

Dintre cele 69 de acţiuni în curs aflate în faza precontencioasă[8]:

- 35 privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naţionale cu legislaţia UE, fie cazuri de aplicare incorectă a dreptului UE:

 

 • 21 în etapa punerii în întârziere:
  • 1 acţiune - Fiscalitate
  • 1 acţiune - Energie 
  • 7 acţiuni - Mediu 
  • 4 acţiuni - Transporturi  
  • 1 acţiune - Piaţă internă
  • 2 acţiuni – Agricultură şi Pescuit 
  • 1 acţiune - Sănătate şi consumatori
  • 1 acţiune – Securitate socială
  • 1 acţiune – Piaţa instrumentelor financiare
  • 2 acţiuni - Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie

 

 • 14 în etapa avizului motivat:
  • 3 acţiuni - Energie
  • 4 acţiuni – Fiscalitate
  • 3 acţiuni - Mediu
  • 1 acţiune - Transporturi
  • 1 acţiune – Agricultură şi Pescuit 
  • 1 acţiune – Securitate socială
  • 1 acţiune - Sănătate şi consumatori

O prezentare succintă a celor 35 de acţiuni se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentul raport.

- 34 privesc neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere:

 • 26 în etapa punerii în întârziere:
  • 1 acţiune – Piaţa instrumentelor financiare
  • 2 acţiuni – Întreprinderi şi industrie
  • 2 acţiuni - Energie
  • 3 acţiuni – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 17 acţiuni – Mediu
  • 1 acţiune - Piaţă internă

 

 • 8 în etapa avizului motivat:
  • 1 acţiune – Piaţa instrumentelor financiare
  • 1 acţiune – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 2 acţiuni - Mediu 
  • 1 acţiune – Întreprinderi şi Industrie
  • 2 acţiuni – Sănătate
  • 1 acţiune  - Drepturi de proprietate intelectuală

O prezentare succintă a celor 34 de acţiuni se regăseşte în anexa nr. 2 la prezentul raport.

 

II. Alte acţiuni aflate pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene:

a. 19 cereri având ca obiect pronunţarea unor hotărâri preliminare (art. 267 TFUE), în care România a formulat/formulează observaţii:

 • 18 cereri formulate de instanţe naţionale:
 • cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs alţii[9] (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii). Acţiunea se află în pronunţare.
 • cauza C-304/13, APIA Timiş (interpretarea unor prevederi din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de susţinere directă în cadrul politicii agricole comune şi stabilirea altor regimuri de susţinere în favoarea agricultorilor). Acţiunea se află în pronunţare
 • cauza C-635/13, ALKA (interpretarea art. 109 lit. (a), 110 şi 256 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-69/14, Târşia (interpretarea dispoziţiilor art. 6 TUE, ale art. 110 TFUE şi ale art. 17, 20, 21 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, în privinţa imposibilităţii revizuirii hotărârilor judecătoreşti interne pronunţate cu încălcarea principiului priorităţii dreptului comunitar, în alte materii decât cea a contenciosului administrativ). Acţiunea se află în faza orală.
 • cauza C-143/13, Matei şi Matei (interpretarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive in contractele încheiate cu consumatorii). Acţiunea se află în faza orală.
 • cauza C-110/14, Costea (interpretarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CE privind clauzele abuzive in contractele încheiate cu consumatorii). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-76/14, Manea (interpretarea art. 110 TFUE cu privire la prevederile Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-144/14, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoioagă Andrei (interpretarea art. 273 şi 287 pct. 18 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi a principiului securităţii juridice, în contextual înregistrării în scopuri de TVA a unei persoana impozabile). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-172/14, ING Pensii (interpretarea art. 101 alin. (1) lit. c) TFUE din perspectiva afectării semnificative a concurenţei printr-o practică de împărţire a clienţilor). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-201/14, Bara (interpretarea art. 124 TFUE cu privire la transferul unei baze de date de la autoritatea naţională fiscală către o altă instituţie a statului în scopul instituirii unor obligaţii de plată cu titlu de contribuţii sociale). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-183/14, Salomie şi Oltean [interpretarea art. 9 alin. (1), art. 167, 168, 179 şi 213 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi a principiilor generale aplicabile în materie de TVA (în special principiile securităţii juridice, protecţiei încrederii legitime şi neutralităţii fiscale)]. Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-200/14, Câmpean (interpretarea art. 6 TUE, a art. 17, 20, 21 alin. (1), 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a Recomandării 16/2003 a Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei şi a Rezoluţiei nr. 1787/2011 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, în raport cu modalitatea de restituire a taxei pentru emisiile poluante prevăzută de OUG nr. 8/2014). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-262/14,SCMD (Interpretarea art. 2 alin. (2), art.3 alin. (1) şi art. 6 din Directiva 2000/78 privind discriminare pe criteriul calităţii de pensionar.). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-278/14, Enterprise Focused Solutions (Interpretarea art. 23 alin.8 din Directiva 2004/18/CE  cu privire la o situaţie în care autoritatea contractantă defineşte specificaţiile tehnice ale produsului ce face obiectul contractului prin trimitere la o anumită marcă comercială). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C-288/14, Ciup (Interpretarea principiilor echivalenţei şi efectivităţii şi a art. 17 din Carta drepturilor fundamentale în raport cu modalitatea de restituire a taxei pentru emisiile poluante prevăzută de OUG nr. 8/2014). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauzele conexate C-260/14 şi C-261/14 (Interpretarea art. 2, 4 şi 5 lit. c) din Regulamentul (CE) nr.2988/1995, şi . 1 pct. 7 şi art. 98 din Regulamentul (CE) NR. 1083/2006 în cazul unei decizii de corecţie financiară pentru nerespectarea normelor în materia achiziţiilor publice). Acţiunea se află în faza scrisă.
 • cauza C- 354/14, Capoda (Interpretarea art. 31 alin. 1 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, art. 1 lit. t) şi u) din Regulamentul CE nr. 1400/2002 al Comisiei Europene). Acţiunea se află în faza scrisă
 • cauza C- 348/14, Bucura (Interpretarea art, 3 şi 10 din Directiva nr. 93/13/CEE a consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive În contractile încheiate cu consumatorii( JO L 95, p. 29; Ediţie specială, lS/vol. 2, p. 273) coroborată cu reglementarea uniunii aplicabilă contractelor de credit de consum). Acţiunea se află în faza scrisă.

 

 • 1 cerere formulata de instanţe ale altor state membre ale Uniunii Europene:
  • cauza C-477/13, Angerer (interpretarea unor prevederi din Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale cu privire la exercitarea profesiei de arhitect de către un lucrător migrant).Acţiunea se află în faza orală.

b. 1 cerere de aviz [cf. art. 218 alin. (11) TFUE], în care România a formulat observaţii:

 • Avizul 2/13 – Solicitare de aviz din partea Comisiei Europene, adresat CJUE, referitor la compatibilitatea proiectului de Acord privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

c. 1 acţiune directă în care România a formulat o cerere introductivă [cf. art. 263  TFUE]:

Cauza T-784/14 – România împotriva Comisiei Europene, acţiune în anularea unui act prin care se solicită recuperarea de la România a unor sume constituind resurse proprii ale UE.

 

d. 5 acţiuni directe în care România a formulat cereri/memorii în intervenţie:

 • Cauza T-529/13, Izsak şi Dabis/Comisia – acţiune în anulare introdusă împotriva Deciziei C(2013) 4975 final a Comisiei din 25 iulie 2013 de respingere a cererii de înregistrare a iniţiativei cetăţeneşti intitulate „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor şi pentru sustenabilitatea culturilor regionale”. Acţiunea se află în faza scrisă.  
 • Cauza T-646/13, Minority Safe Pack – acţiune în anularea Deciziei C(2013) 5969 final a Comisiei Europene din 13 septembrie 2013 de respingere a cererii de înregistrare a iniţiativei cetăţeneşti intitulate „Minority Safe Pack – one million signatures for diversity in Europe”. Acţiunea se află în faza scrisă.  
 • Cauza C-358/14, Polonia/ Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene – acţiunea în anularea unor prevederi ale Directivei 2014/40/UE a Parlamentului European şi a  Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE. Acţiunea se află în faza scrisă.  
 • Cauza T-185/14 Jose Freitas / Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene– acţiune în anularea unor dispoziţii din Directiva 2013/55/UE din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne („Regulamentul IMI”). Acţiunea se află în faza scrisă.  

 

ANEXE

 

NOTĂ: Prezentul raport conţine informaţii până la data de 30 noiembrie 2014 şi se actualizează lunar.

 

[1] Denumită în continuare „CJUE”.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 884 din 22.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

[3] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 34 din 15.01.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

[4] Denumit în continuare „agentul guvernamental”.

[5] Denumită în continuare „Comisia”.

[6] Cauza C-522/09, Comisia Europeană în contradictoriu cu România – acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor – posibila încălcare a art. 4 alin. (1) şi (2) din Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.

[7] Cauzele C-405/13 şi C406/13, Comisia Europeană în contradictoriu cu România, având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivelor 2009/72/CE şi respectiv 2009/73/CE.

[8] Clasificarea acţiunilor pe domenii a fost făcută în funcţie de DG a Comisiei care a declanşat acţiunea.

[9] Pe rolul CJUE se află şi cauza C-598/13, Guletsou, având ca obiect o cerere preliminară formulată de Curtea de Apel Suceava; soluţionarea cauzei a fost suspendată până la pronunţarea hotărârii în cauzelor conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs şi alţii. De asemenea, aceeaşi curte de apel a mai trimis CJUE şi cauza C-668/13, Paraskevopoulou.