Prima Pagina

Pronunţarea hotărârii Curţii în cauza C-278/14, Enterprise Focused Solutions

Tip: 
Ştire
Data: 
15.04.2015

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a pronunţat joi, 16 aprilie 2015, hotărârea în cauza C-278/14, Enterprise Focused Solutions, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu de achiziţii publice, având ca obiect o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, introdusă de SC Enterprise Focused Solutions SRL, prin care se contestă decizia autorităţii contractante de respingere a ofertei sale, ca neconformă, reţinându-se că nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

Situaţia de fapt

Potrivit încheierii instanţei naţionale de trimitere, SC Enterprise Focused Solutions SRL a participat, în calitate de ofertant, la o procedură de cerere de oferte organizată de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, în vederea atribuirii unui contract de furnizare de sisteme de calcul, imprimante, surse UPS, iar prin raportul procedurii, oferta sa a fost respinsă ca neconformă, reţinându-se că nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini.

Instanţa de trimitere precizează în cuprinsul încheierii de sesizare că specificaţia tehnică stabilită de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire este ofertarea unui procesor Intel Core i5 3,2 Ghz sau echivalent, iar oferta SC Enterprise Focused Solutions SRL a fost respinsă întrucât, în realitate, echivalenţa produsului se stabileşte raportat la un procesor Intel Core i5 3,2 Ghz din generaţia 3 sau 4, nu cu cele din generaţia 1 şi 2, care nu se mai produc şi cu care a fost comparat produsul ofertat de reclamantă.

Împotriva rezultatului procedurii, SC Enterprise Focused Solutions SRL a formulat contestaţie, respinsă către Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, iar împotriva deciziei a formulat plângerea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Alba Iulia.

Întrebarea adresată CJUE

Curtea de Apel Alba Iulia a solicitat CJUE, în esenţă, să se pronunţe în legătură cu limitele dreptului de apreciere al unei autorităţi contractante în evaluarea caracteristicilor unui produs echivalent ofertat, în situaţia în care a definit specificaţiile tehnice ale produsului ce face obiectul contractului prin trimitere la o anumită marcă comercială.

Hotărârea CJUE

Instanţa UE a stabilit că, deşi articolul 23 alineatul (8) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1251/2011 al Comisiei din 30 noiembrie 2011, nu este aplicabil unui contract de achiziții publice a cărui valoare nu atinge pragul de aplicabilitate prevăzut de această directivă, în cadrul unui contract de achiziții publice care nu intră sub incidența directivei menționate, dar care prezintă un interes transfrontalier cert, aspect a cărui verificare este de competența instanței de trimitere, normele fundamentale și principiile generale ale Tratatului FUE, în special principiile egalității de tratament și nediscriminării, precum și obligația de transparență care rezultă din acestea trebuie interpretate în sensul că autoritatea contractantă nu poate respinge o ofertă care îndeplinește cerințele anunțului de participare pe baza unor motive care nu sunt prevăzute în anunțul menționat.