Arhiva diplomatică

Cadrul legal

 

 • Constituţia României, art. 26 privind viaţa intimă, familială şi privată, art. 31 privind dreptul la informaţie.

 

 • Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată în 2014.

 

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • Hotărârea Guvernului nr. 1201/2012, privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002;

 

 

 • Recomandarea nr. R (2000) 13 a Comitetului de miniştri al Consiliului Europei privind o politică europeană asupra accesului la Arhive.

 

 • Hotărâre nr.33 din 25 ianuarie 2019 privind declasificarea documentelor elaborate anterior datei de 31 de 31 decembrie 1989 de persoane juridice de Drept public sau privat si aflate in fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe
                       Anexă HG 33/2019 – Lista persoane de drept public şi privat

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al M.A.E.

 

 • Regulamentul de funcţionare a sălii de studiu „Grigore Gafencu” a arhivei M.A.E.
   
 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018).