Arhiva diplomatică

Cadrul legal

 

  • Constituţia României, art. 26 privind viaţa intimă, familială şi privată, art. 31 privind dreptul la informaţie.

 

  • Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată în 2014.

 

  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  • Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  • Hotărârea Guvernului nr. 1201/2012, privind declasificarea, menţinerea sau trecerea în altă clasă/nivel de secretizare a documentelor elaborate de Ministerul Afacerilor Externe anterior datei de 12 aprilie 2002;

 

 

  • Recomandarea nr. R (2000) 13 a Comitetului de miniştri al Consiliului Europei privind o politică europeană asupra accesului la Arhive.

 

  • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al M.A.E.

 

  • Regulamentul de funcţionare a sălii de studiu „Grigore Gafencu” a arhivei M.A.E.