Prima Pagina

Hotărârea Curţii în cauza C-205/15, Toma

Tip: 
Ştire
Data: 
14.07.2016

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat joi, 30 iunie 2016, hotărârea în cauza C‑205/15, Toma, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de Judecătoria Sibiu cu privire la interpretarea articolelor 20, 21 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE (denumită în continuare „Carta”), precum și a articolului 4 alineatul (3) TUE.


Situaţia de fapt şi întrebările adresate CJUE

Domnul Toma a obţinut, printr-o hotărâre judecătorească, obligarea organelor fiscale şi de mediu la restituirea taxei pe poluare achitate în temeiul OUG nr. 50/2008, cu ocazia înmatriculării în România a unui autovehicul înmatriculat anterior într‑un alt stat membru.

Organele fiscale au formulat contestaţie la executarea silită a acestei obligaţii, demarată de domnul Toma, solicitând instanţei anularea actelor de executare și suspendarea procedurii de executare, fără a trebui să plătească taxa judiciară de timbru aferentă contestației și fără a trebui să depună cauțiunea aferentă cererii de suspendare.

În cadrul acestui litigiu, Judecătoria Sibiu a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Articolul 4 alineatul (3) TUE, precum și articolele 20, 21, 47 din Cartă pot fi interpretate ca opunându‑se unei reglementări precum articolul 16 din Constituția României și articolul 30 din [OUG nr. 80/2013], care statuează egalitatea în fața legii doar a cetățenilor persoane fizice și nu și între aceștia și persoanele juridice de drept public, precum și scutesc a priori persoanele juridice de drept public de la plata taxelor de timbru/cauțiuni pentru accederea justiției, în timp ce condiționează accesul la justiție al persoanelor fizice de plata unor taxe de timbru și a unor cauțiuni?”


Hotărârea CJUE

În primul rând, Curtea a precizat că articolul 47 din Cartă include, ca parte integrantă a principiului protecţiei jurisdicţionale efective, pe lângă dreptul de acces la instanţele judecătoreşti, şi principiul egalităţii armelor, expresie specifică a principiului general al egalităţii în faţa legii care figurează la articolul 20 din Cartă.

Din această perspectivă, s-a arătat, pe de o parte, că dreptul de acces la instanţă, ce presupune inclusiv executarea unei hotărâri judecătoreşti, nu este absolut, ci poate să implice restrângeri proporționale care urmăresc un scop legitim și nu aduc atingere substanței înseși a acestui drept, precum cele legate de plata taxelor judiciare.

Or, în speţă, nu rezultă că accesul la instanţă al domnului Toma ar fi fost împiedicat în procedura principală în mod disproporționat, din cauza obligației de a achita taxe judiciare prea mari, referitoare fie la procedura în cadrul căreia a obținut hotărârea judecătorească prin care i s-a recunoscut dreptul la rambursarea taxei pe poluare, fie la procedura de executare silită a acesteia, sau pentru motivul că asistența juridică gratuită i‑ar fi fost refuzată fără temei.

Pe de altă parte, s-a reţinut că o reglementare precum cea în discuție în litigiul principal, care scuteşte a priori persoanele juridice de drept public de plata anumitor taxe judiciare în procedurile de executare silită a unor hotărâri judecătoreşti privind rambursarea taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii supunând totodată, în principiu, cererile prezentate de persoane fizice și juridice de drept privat în asemenea proceduri plății acestor taxe, nu le plasează pe acestea din urmă într‑o situație net dezavantajoasă în raport cu adversarii lor și nu repune astfel în discuție respectarea principiului egalităţii armelor şi caracterul echitabil al acestei proceduri.

Astfel, scutirea de taxa judiciară de timbru de care beneficiază persoanele juridice de drept public în proceduri precum procedura principală nu conferă, prin ea însăși, un avantaj procedural acestor persoane juridice, în măsura în care plata acestei taxe de către asemenea persoane se efectuează din bugetul național consolidat, care finanțează și serviciile oferite de instanțe.

De asemenea, scutirea persoanelor juridice de drept public de la plata cauţiunii nu poate să slăbească poziția unei persoane precum domnul Toma în raport cu cea a adversarului său, întrucât riscul de insolvabilitate a debitorului pe care cauţiunea este menită să îl acopere nu se poate realiza într‑o procedură precum procedura principală.

În al doilea rând, Curtea a reamintit că, potrivit principiului autonomiei procedurale, statele membre sunt libere să stabilească regulile procedurale aplicabile acțiunilor în justiție destinate să asigure protecția dreptului contribuabililor la rambursarea impozitelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, cu singura condiţie de a respecta principiile echivalenţei şi efectivităţii.

Or, reglementarea naţională în discuţie în litigiul principal respectă principiile echivalenţei şi efectivităţii, în măsura în care, pe de o parte, se aplică deopotrivă litigiilor întemeiate pe încălcarea dreptului Uniunii și celor similare întemeiate pe o încălcare a dreptului național, iar pe de altă parte, deşi justițiabilii care își întemeiază drepturile pe ordinea juridică a Uniunii nu sunt deopotrivă scutiţi de taxe de timbru şi cauţiuni, această împrejurare nu pare să facă, prin ea însăși, imposibilă în practică sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor lor.

În concluzie, CJUE a statuat că articolul 47 din Cartă, precum și principiile echivalenței și efectivității trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări precum cea în discuție în litigiul principal, care scutește persoanele juridice de drept public de plata taxelor judiciare de timbru atunci când acestea introduc o contestație la executarea silită a unei decizii judecătorești privind rambursarea unor taxe percepute cu încălcarea dreptului Uniunii și le scutește pe acestea de obligația de a depune o cauțiune cu ocazia introducerii cererii de suspendare a unei astfel de proceduri de executare silită, în timp ce cererile prezentate de persoanele fizice și juridice de drept privat în cadrul acestor proceduri rămân, în principiu, supuse taxelor judiciare.