Alegeri Europarlamentare și referendumul…

Atribuțiile MAE

Potrivit Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările și completările ulterioare și potrivit Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare ( http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204694),  Ministerului Afacerilor Externe îi revin o serie de sarcini de ordin administrativ – organizatoric în vederea pregătirii și desfășurării alegerilor în străinătate, precum și atribuții legate de informarea alegătorilor care vor vota la secțiile de votare din străinătate, constând în: (http://legislatie.just.ro)
 

 • asigurarea sediului biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
   
 • asigurarea organizării și dotării sediilor secţiilor de votare din străinătate, pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României iar, în afara acestora, cu acordul guvernului din ţara respectivă, şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare;
   
 • asigurarea numerotării secţiilor de votare din străinătate si aducerea la cunoştinţă publică a acesteia, precum şi locurile de desfăşurare a votării (sediile secțiilor de votare);
   
 • asigurarea, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă şi Institutul Naţional de Statistică, a personalului tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate;
   
 • propune Autorității Electorale Permanente acreditarea observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-media pentru toate birourile electorale;
   
 • înaintează președintelui biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate lista cu experți electorali propuși de Ministerul Afacerilor Externe în vederea desemnării preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
   
 • întocmirea, la propunerea partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri şi care au membri în Parlamentul European, listei din care vor fi numiți membrii pentru fiecare birou electoral al secțiilor de votare din străinătate. Propune și membrii necesari completării biroului electoral al secției de votare, din rândul experţilor electorali propuși de Ministerul de Externe, dacă este cazul;
   
 • asigură instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;
   
 • asigură, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, din bugetul de stat, sumele necesare acoperirii cheltuielilor efectuate pentru alegerile europarlamentare precum și cele pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați din rândul experților electorali propuși de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și ale operatorilor de calculator din străinătate, în limitele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
   
 • asigură, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, din bugetul de stat, sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege în străinătate, precum şi pentru serviciile de comunicaţii din străinătate;
   
 • asigurarea confecționării ştampilei biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a ştampilelor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate;
   
 • distribuirea către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, ştampilelor de control, ştampilelor cu menţiunea "VOTAT", precum şi a celorlalte materiale necesare desfășurării procesului electoral;
   
 • comunicarea către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a tabelului cuprinzând cetăţenii români care îşi exercită dreptul de vot la alegerile pentru Parlamentul European din alt stat membru al Uniunii Europene și tabelul cuprinzând alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale speciale;
 • asigurarea predării de către birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a proceselor-verbale cuprinzând rezultatele votării, a buletinelor de vot nule şi a celor contestate, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi materialele la care acestea se referă, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau, în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti.