Prima Pagina

Raport privind reprezentarea – mai 2019

 

RAPORT

privind activitatea de reprezentare a României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene[1], a celorlalte instituții UE și a Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, în procedurile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2017

- 31 mai 2019-

 

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb[2], cu modificările și completările ulterioare[3], dar și cu Metodologia privind reprezentarea României înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene și a celorlalte instituții UE, precum și înaintea Curții de Justiție a Asociației Europene a Liberului Schimb, aprobată prin memorandum de Guvernul României în data de 20 mai 2015, MAE, prin Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene[4], asigură reprezentarea României în procedurile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2017.

Agentul guvernamental este sprijinit în activitatea sa de Serviciul Contencios UE.

 

I. Reprezentarea în acțiunile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană[5] împotriva României

 

Din totalul de 627 acțiuni declanșate începând cu 01.01.2007, 558 au fost clasate de Comisie în faza precontencioasă. Într-o cauză, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat câștig de cauză României, declarând inadmisibilă acțiunea Comisiei[6], în două cauze Curtea de Justiție a Uniunii Europene a dat câștig de cauză Comisiei[7], iar șase cauze în fază contencioasă au fost radiate de pe rolul Curții ca urmare a cererilor de desistare prezentate de Comisie[8].

 

În prezent, sunt în curs 60 de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, dintre care 58 în faza precontencioasă și 2 în faza contencioasă.

 

 • Dintre cele 58 de acțiuni în curs aflate în faza precontencioasă:

 

- 30 privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naționale cu legislația UE, fie cazuri de aplicare incorectă a dreptului UE:

 • 24 în etapa punerii în întârziere:
  • 8 acțiuni – Mediu
  • 5 acțiuni – Energie
  • 3 acțiuni – Piață internă
  • 2 acțiuni – Impozitare și uniune vamală
  • 2 acțiuni – Transporturi
  • 1 acțiune – Rețele de comunicare
  • 1 acțiune – Afaceri interne
  • 1 acțiune – Piața instrumentelor financiare
  • 1 acțiune – Sănătate și siguranță alimentară

 

 • 6 în etapa avizului motivat:
  • 2 acțiuni – Piața internă
  • 1 acțiune – Impozitare și uniune vamală
  • 1 acțiune – Piața instrumentelor financiare
  • 1 acțiune – Energie
  • 1 acțiune – Mediu

O prezentare succintă a celor 30 de acțiuni se regăsește în anexa nr. 1 la prezentul raport.

 

- 28 privesc neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere:

 • 20 în etapa punerii în întârziere:
 • 5 acţiuni – Afaceri interne
 • 4 acțiuni – Piața internă
 • 3 acţiuni – Piaţa instrumentelor financiare
 • 2 acţiuni – Mediu
 • 2 acțiuni – Impozitare și uniune vamală
 • 1 acțiune – Securitate socială
 • 1 acţiune – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 1 acțiune – Energie
  • 1 acțiune – Transporturi

 

 • 8 în etapa avizului motivat:
  • 3 acțiuni – Piața instrumentelor financiare
  • 2 acţiuni – Justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie
  • 1 acțiune – Impozitare și uniune vamală
  • 1 acţiune – Afaceri interne
  • 1 acţiune – Securitate socială

O prezentare succintă a celor 28 de acțiuni se regăsește în anexa nr. 2 la prezentul raport.

 

 • Dintre acțiunile aflate în faza contencioasă:
 • o acțiune privește nerespectarea normelor UE în domeniul mediului;
 • o acțiune privește necomunicarea măsurilor transpunere în dreptul intern a unei directive în domeniul justiție, drepturi fundamentale și cetățenie.

O prezentare succintă a acestor acțiuni se regăsește în anexa nr. 3 la prezentul raport.

 

 

II. Alte acțiuni aflate pe rolul CJUE:

 

a. 23 de cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare (art. 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene[9]), în care România a formulat observații:

 

 • 19 cereri formulate de instanțe naționale:

- Cauza C-211/17, Topaz (interpretarea art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1) din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-676/17, Călin (interpretarea art. 110 TFUE, a art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a art. 17, 20, 21 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și a principiilor securității juridice, echivalenței și efectivității). A avut loc şedinţa de audiere a pledoariilor.

- Cauza C-68/18, Petrotel-Lukoil (interpretarea principiului proporționalității și a art. 2 alin. (3) și art. 21 alin. (3) din Directiva 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității). A avut loc şedinţa de audiere a pledoariilor.

- Cauza C-354/18, Rusu (interpretarea dispozițiilor Regulamentului nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 - în special, art. 4 alin. 3, art. 7 alin. 1 lit. b și art. 8 alin. 1 lit. a, b și c). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-267/18, Delta (interpretarea art. 57 alin. (4) lit. g) din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice). A avut loc ședința de audiere a pledoariilor.

- Cauza C-291/18, Grup Servicii Petroliere (interpretarea art. 148 literele a) și c) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată). A avut loc şedinţa de audiere a pledoariilor.

- Cauza C-468/18, R (interpretarea unor dispoziții ale Regulamentului nr. 4/2009 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere, precum și ale Regulamentului nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-500/18, Reliantco Investments et Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti (interpretarea unor prevederi din Directiva 2004/39/CE privind pieţele instrumentelor financiare, în raport cu anumite prevederi din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, precum și a unor prevederi din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială și din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-530/18, EP (interpretarea art. 15 din Regulamentul nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza 648/18, Hidroelectrica (interpretarea art. 35 TFUE). Au fost depuse observații scrise.

- Cauzele conexate C-698/18 și C-699/18, Raiffeisen Bank ș.a. (interpretarea art. 2 lit. (b), a art. 6 alin. (1), a art. 7 alin. (2) şi a art. 8 din Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-707/18, Amărăşti Land Investment (interpretarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în special a art. 24, 28, 167 și 168 lit. a). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-708/18, Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA (interpretarea art. 8 și 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 7 lit. f din Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-684/18, World Comm Trading GFZ (interpretarea art. 90 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a principiului proporționalității). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-716/18, AJFP Caraş-Severin și DGRFP Timişoara (interpretarea art. 288 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-759/18, O.F. (interpretarea art. 2 pct. 7, a art. 3 alin. (1), a art. 12 alin. (1) lit. b) și a art.17 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-835/18, Terracult (interpretarea Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată, precum și a principiilor neutralității fiscale, efectivității și proporționalității). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-61/19, Orange (articolului 2 litera (h) din Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date). Au fost depuse observații scrise.

- Cauzele conexate C-807/18 și C-39/19, Telenor (interpretarea Regulamentului (UE) 2015/2120 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis). Au fost depuse observații scrise.

 • 4 cereri formulate de instanțe străine:

- Cauza C-128/18, Dorobanțu (interpretarea art. 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a Deciziei-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre). A avut loc ședința de audiere a pledoariilor.

- Cauza C-142/18, Skype Communications (interpretarea art. 2 lit. (c) din Directiva 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-495/18, YX (interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) și a articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Decizia-cadru 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI). Au fost depuse observații scrise.

- Cauza C-629/18, Ryanair (interpretarea art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială). Au fost depuse observații scrise.

 

b. 1 acțiune directă în care România are calitatea de reclamant (acțiuni în anulare):

 

- Cauza T-391/17, România/Comisia Europeană – acțiune în anularea Deciziei (UE) 2017/652 a Comisiei privind înregistrarea parțială a unei propuneri de inițiativă cetățenească europeană. A avut loc ședința de audiere a pledoariilor.

 

c. 1 acțiune directă în care România are calitatea de intervenient:

 

- Cauza C-543/17, Comisia Europeană/Regatul Belgiei – acţiune în constatarea neîndeplinirii de către Regatul Belgiei a obligaţiei de comunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2014/61/UE privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză. A avut loc şedinţa de audiere a pledoariilor.

 

NOTĂ: Prezentul raport conține informații până la data de 31 mai 2019 și se actualizează lunar.

 

[1] Denumită în continuare „CJUE”.

[2] Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84 din 30.01.2017.

[3] Denumită în continuare „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2017”.

[4] Denumit în continuare „agentul guvernamental”.

[5] Denumită în continuare „Comisia”.

[6] Cauza C-522/09, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect posibila încălcare a art. 4 alin. (1) și (2) din Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice.

[7] Cauza C-104/15, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect încălcarea art. 4 și 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE și cauza C-301/17, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect încălcarea art. 14 lit. (b) coroborat cu art. 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri.

[8] Cauzele C-405/13 și C-406/13, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2009/72/CE privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE și, respectiv, a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE; cauza C-366/15, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2013/28/UE de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz; cauza C-306/15, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2013/2/UE de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje; cauza C-62/16, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2012/33/UE de modificare a Directivei 1999/32/CE privind reducerea conţinutului de sulf din combustibilii marini; cauza C-116/18, Comisia Europeană împotriva României, având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere a Directivei 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

[9] Denumit în continuare „TFUE”.