Prima Pagina

REGULAMENT DE ORGANIZARE

a Concursului naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia

 

 

Cap. I. Dispoziţii generale

 

Art.1. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Institutul Cultural Român şi Uniunea Arhitecţilor din România organizează concursul pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, denumit în continuare Concursul.

Art.2. Proiectul care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, denumită în continuare Bienala, la secţiunea Participări Naţionale, se va realiza în două spaţii expoziţionale: Pavilionul României din Giardini della Biennale, denumit în continuare Pavilionul şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, denumită în continuare Galeria. Anexa 3 a acestui Regulament prezintă detaliat ambele spații expoziționale și cerințele specifice legate de amenajarea expozițiilor.

Art.3. Prezentul Regulament stabileşte principiile şi procedurile de organizare a Concursului.

Art.4. Scopul fundamental care generează şi guvernează organizarea Concursului îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesională, a unei înalte calităţi a participării României la Bienală.

Art.5. În vederea îndeplinirii scopului Concursului vor fi constituite o Comisie de selecţie şi o Comisie de soluţionare a contestaţiilor. Componenţa comisiilor, precum şi regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora vor fi aprobate prin ordin al ministrului culturii şi identităţii naţionale.

Art.6. Comisia de selecție este formată din 7 membri: doi arhitecţi străini propuşi de Institutul Cultural Român, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe şi Institutului Cultural Român, un specialist român cu experienţă în management cultural, derulare de proiecte culturale, organizare sau producţie de proiecte culturale sau expoziţionale propus de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, doi arhitecţi români propuşi de Uniunea Arhitecţilor din România și comisarul, nominalizat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Comisia de selecție va analiza documentaţiile înscrise în Concurs atât la Etapa I cât și în Etapa a II-a, şi va desemna câştigătorul având în vedere următoarele criterii:

 

 1. originalitatea proiectului şi relevanța  acestuia în contextul general al Bienalei și al temei ediției;
 2. fundamentarea teoretică, claritatea mesajului şi reprezentativitatea conceptului curatorial;
 3. unitatea conceptului pentru ambele spații;
 4. fezabilitatea proiectului: posibilitatea de realizare practică (montare, demontare şi transport) şi încadrarea în bugetul estimat (raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;
 5. strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia.

Art.7. Rezultatele după fiecare din cele două etape de concurs vor fi făcute publice, conform prevederilor prezentului Regulament, pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - www.cultura.ro, Ministerului Afacerilor Externe - www.mae.ro, Institutului Cultural Român - www.icr.ro şi Uniunii Arhitecţilor din România - www.uniuneaarhitectilor.ro.

Art.8. Uniunea Arhitecţilor din România va acorda trei premii pentru primele trei proiecte clasate în Etapa a II-a a Concursului, în ordinea punctajelor obținute.

Art.9. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii privind exclusiv modalitatea în care a fost respectat regulamentul de organizare a Concursului. Contestațiile vor fi depuse la sediul Uniunii Arhitecţilor din România, strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului fiecărei etape. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 4 (patru) zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, şi formată din 3 membri, desemnaţi de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român.

Art.10. Participanții la concurs au responsabilitatea de a urmări website-ul oficial al Bienaleiwww.labiennale.org și de a se informa asupra temei lansate pentru cea de-a 17-a ediții a Expoziției Internaționale de Arhitectură – la biennale di Venezia, respectiv asupra calendarului de desfășurare al ediției.

Art.11.  Calendarul desfășurării concursului național pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură - la Biennale di Venezia va fi anunțat pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - www.cultura.ro, Ministerului Afacerilor Externe - www.mae.ro, Institutului Cultural Român - www.icr.ro şi Uniunii Arhitecţilor din România - www.uniuneaarhitectilor.ro.

Art.12. Participanților li se solicită dezvoltarea unui concept curatorial, expozițional și de comunicare care să corespundă ideilor formulate de curatorul celei de-a 17-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia, în vederea realizării proiectului care va reprezenta România la Bienală, cuprinzând expoziții în spațiile mai sus menționate, evenimente conexe pe toată durata Bienalei și materiale conexe acestora.

Art.13. Pe perioada Bienalei se încurajează organizarea unor manifestări culturale sau a altor evenimente considerate relevante, care să menţină un permanent interes al specialiştilor şi publicului pentru participarea României la Bienală. Se vor realiza materiale conexe expoziției, care să ofere o vizibilitate optimă expoziției, evenimentelor, incluzând materiale tipărite (catalog, broșură, pliant etc.), campanii on-line (website, campanii social-media etc.), materiale realizate în presa națională și internațională, interviuri, materiale audio-vizuale de promovare și documentare (fotografii și materiale filmate din expoziție, din timpul vernisajului și din timpul altor evenimente organizate în cadrul expoziției, publicate pe website-ul proiectului și pe canalele de social media asociate proiectului, puse inclusiv la dispoziția organizatorilor participării Românei la Bienală și presei). În asigurarea acestor materiale, se va ţine cont de specificitatea proiectului, de numărul de vizitatori etc. Pe toate materialele se va include obligatoriu lista organizatorilor, iar opţional, siglele acestora.

 

Cap. II.  Modalităţi de finanţare

 

Art.14. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va asigura, în limita bugetului aprobat, finanţarea proiectului organizat în Pavilion. Se va lua ca reper suma de 800.000 lei alocată în anii anteriori pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această sumă poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale pentru anul în cursul căruia se desfăşoară Bienala.

Art.15. Institutul Cultural Român va asigura, în limita bugetului aprobat, finanţarea proiectului organizat în Galerie. Se va lua ca reper suma de 200.000 lei pentru proiectul organizat în acest spaţiu expoziţional, cu menţiunea că această sumă poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Institutului Cultural Român pentru anul în cursul căruia se desfăşoară Bienala.

Art.16. În situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru partea expoziției organizată în Pavilion, respectiv Institutul Cultural Român, pentru partea expoziției organizată în Galerie, este obligatorie menţionarea cofinanţatorilor în cadrul prezentării destinate partenerilor/colaboratorilor implicaţi în proiect.

Art.17. Ministerul Afacerilor Externe, prin I.R.C.C.U. Veneția, va depune diligenţele pentru asigurarea spaţiilor locative pentru maxim trei custozi pe întrega durată a Bienalei, respectiv pentru echipe de 4 persoane pe durata unei luni înainte de deschiderea oficială a Bienalei şi pe durata a două săptămâni după încheierea acesteia. Spațiile locative vor fi asigurate la sediul I.R.C.C.U. Veneția (Palazzo Correr, Campo Santa Fosca, Cannaregio 2214, Veneția), în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectându-se reglementările specifice ale Ministerului Afacerilor Externe și Regulamentul de ordine interioară al I.R.C.C.U. Veneția.

 

Cap. IV. Condiţiile de participare la Concurs

 

Art.18. Concursul, organizat în baza prezentului Regulament, este un concurs public, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în grupuri sau persoanelor juridice fără scop patrimonial (organizații neguvernamentale), în oricare din variante, prezenţa unui arhitect fiind obligatorie.

Art.19. Prin participarea la Concurs se presupune că persoanele fizice sau juridice care propun un proiect au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească prin negociere directă, împreună cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv Institutul Cultural Român, condiţiile de realizare ale acestuia. În cazul în care negocierile cu cele 2 instituţii organizatoare în vederea încheierii contractelor eşuează, acestea au dreptul să invite la negociere, în vederea încheierii contractelor, concurenţii clasați pe următoarele locuri, în ordinea stabilită şi comunicată de către Comisia de selecţie.

Art.20. Nu pot participa la Concurs persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, angajaţi ai instituţiilor organizatoare, membrii comisiei de selecţie şi cei ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor sau rude şi afini ai acestora, până la gradul al doilea inclusiv, respectiv asociaţii din firmele/ONG-urile în care membrii comisiei de selecţie, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor deţin funcţii de conducere. Membrii comisiilor nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor care vor fi înscrise în Concurs.

 

Cap. V. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi selecție

Art.21. Concursul se va desfășura în două Etape.

Etapa I a concursului va avea un rol de preselecție. Comisia de selecţie va selecta dintre toate proiectele predate un număr de 3. După terminarea jurizării Etapei I, vor fi anunțate public numărul proiectelor participante, proiectele respinse după Etapa I (în ordine alfabetică a titlurilor sub care au fost înscrise în concurs) și cele admise pentru Etapa a II-a (în ordine alfabetică a titlurilor sub care au fost înscrise în concurs), ţinând cont de dispoziţiile Art. 25.

În termen de maximum două zile de la soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale aferente Etapei I, Comisia de selecţie, reprezentată prin cel puţin 3 membri printre care comisarul şi preşedintele Comisiei de selecţie, va invita reprezentantul sau reprezentanții fiecărei echipe de autori (pot fi prezenți la această intâlnire maxim trei persoane dintre cele enumerate în formularul de înscriere, Anexa 1) la o sesiune de detaliere a proiectului și pentru a comunica concurenților în scris și verbal temele de aprofundare și cerințele specifice în vederea întocmirii documentației care se va preda pentru Etapa a II-a de jurizare, conform Art. 27-28. În situaţia în care există concurenţi declaraţi câştigători în prima etapă a concursului care au domiciliul în afara Bucureştiului sau în străinătate, acestora li se va permite folosirea canalelor video de comunicare prin internet (ex. Skype). Comisia de selecţie nu poate solicita schimbarea conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Finaliștii Etapei I de jurizare vor preda documentația aferentă Etapei a II-a de jurizare conform cerințelor enumerate în Art. 27-28 și cerințelor specifice ale Comisia de selecţie, prezentate verbal și în scris în cadrul întâlnirii organizate după jurizarea Etapei I. Participanții selectați pentru Etapa a II-a nu pot aduce schimbări la nivelul conceptului prezentat în Etapa I sau a altor elemente definitorii din punct de vedere curatorial şi/sau expoziţional.

Comisia de selecţie va decide proiectul câștigător în urma jurizării Etapei a II-a, ținând cont și de evoluția proiectului din timpul celor două etape de concurs.

Art.22. Fiecare concurent va depune un proiect, într-o concepţie unitară, pentru ambele spaţii expoziţionale conform  Art. 24 şi 26. În situaţia în care acelaşi autor/grup depune mai multe proiecte, pentru fiecare proiect în parte se va completa câte un formular de înscriere, iar acestea vor fi ambalate separat, respectând dispoziţiile de la Art. 25. Documentaţiile de concurs constituie dovada participării la concurs şi nu se returnează concurenţilor.

 

Art.23. ETAPA I –  Înscriere și predarea documentațiilor obligatorii

Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiilor la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, sau prin transmiterea acestora prin poştă sau curier la aceeaşi adresă. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la Uniunea Arhitecţilor din România la o dată ulterioară termenului limită stabilit prin Calendarul desfăşurării Concursului, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

 

Pe ambalajul proiectului se va menţiona:

Pentru Concursul naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia – ETAPA 1.

 

Art.24. Pentru păstrarea anonimatului, în Etapa I toate proiectele concurenţilor vor purta un simbol de identificare format din două litere şi cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm în colţul din dreapta sus al fiecărui document. Acest simbol va fi acoperit cu hârtie neagră netransparentă pe ambele feţe ale plaşelor şi pieselor scrise, prin lipire pe contur. Pentru identificarea participanţilor, aceştia vor preda organizatorilor, ambalat în acelaşi colet cu proiectul, într-un plic alb sigilat, următoarele documente:

1. Formularul de înscriere (Anexa 1).

2. Descrierea echipei, defalcat pe categorii de activitate, inclusiv pentru realizarea, implementarea, comunicarea, derularea și documentarea întregului proiect. Prezentarea va fi în limba română și în limba engleză, maxim 2 pagini în fiecare limbă, font Arial, mărimea 12, format A4. Textul scris în limba română și textul în limba engleză vor fi imprimate pe coli separate.

3. Curriculum Vitae al autorului/-ilor, precum şi al curatorului, în limba română și în limba engleză, imprimate pe coli separate.

4. Portofoliu care să cuprindă proiecte/lucrări realizate anterior, prezentat sub formă de mapă, format  A4 (maxim 1 mapă) sau albume de imagini (maxim 3 albume/autor)

 

Pe plic se va aplica acelaşi simbol, de data aceasta neacoperit. Aceste plicuri vor fi strânse de secretariatul concursului şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei de selecţie doar după selectarea proiectelor finaliste după Etapa I de concurs. Pe ambalajul proiectului se va specifica titlul acestuia. La jurizare se vor supraeticheta proiectele cu numere curente în funcţie de ordinea depunerii acestora. În Etapa a II-a numele participanţilor selectaţi ca finalişti după Etapa I, vor fi publice.

 

Art.25. ETAPA I – Conținutul obligatoriu al documentațiilor predate

Documentaţiile depuse trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele piese, respectând ordinea de mai jos:

 

PIESE SCRISE:

 1. Borderou piese predate (Anexa 1.1)
 2. Conceptul proiectului propus și susţinerea teoretică a felului în care vor fi reprezentate arhitectura şi cultura românească în contextul Bienalei. Textul va fi redactat în limba română și în limba engleză, maxim 3 pagini în fiecare limbă, font  Arial, mărimea 12, format  A4. Textul scris în limba română și textul în limba engleză vor fi imprimate pe coli separate.
 3. Descrierea tehnică a proiectului prezentând distinct pentru fiecare spațiu:
 • configurația spațială
 • traseul expozițional
 • sistemul constructiv şi modul de expunere a lucrărilor
 • descrierea sistemului de iluminat
 • soluțiile arhitecturale legate de sursele de lumină naturală (folosirea sau obturarea a luminatoarelor din Pavilion, folosirea sau obturarea din interior a vitrinelor din Galerie)
 • descrierea tehnică a proiectului, ținând cont de caracterul expoziţiei şi al spaţiului expoziţional în selectarea materialelor, posibilităţi de transport, montarea şi demontarea expoziţiei
 • descrierea instalațiilor de arhitectură exterioare, dacă este cazul, realizate în afara spațiilor expoziționale, respectând regulamentul Bienalei ce va fi publicat de organizatorii acesteia pe pagina oficială: www.labiennale.org.

Descrierea tehnică a expoziției va fi în limba română și în limba engleză, maxim 2 pagini în fiecare limbă, font Arial, mărimea 12, format A4. Textul scris în limba română și textul în limba engleză vor fi imprimate pe coli separate.

 1. Descrierea evenimentelor/acțiunilor conexe, desfășurate în Veneția la Pavilion și/sau la Galerie; evenimente conexe organizate în România, înainte de vernisaj, în timpul desfășurării expoziției la Veneția şi după finalizarea acesteia.

Descrierea evenimentelor va fi în limba română și în limba engleză, maxim 2 pagini în fiecare limbă, font Arial, mărimea 12, format A4. Textul scris în limba română și textul în limba engleză vor fi imprimate pe coli separate.

 1. Prezentarea strategiei de promovare a proiectului, în limba română și în limba engleză, maxim 1 pagină în fiecare limbă, font Arial, mărimea 12, format A4. Textul scris în limba română și textul în limba engleză vor fi imprimate pe coli separate.

6. Deviz estimativ necesar implementării proiectului, prevăzut în Anexa 2. În realizarea devizului se va ține cont de următoarele cheltuieli obligatorii (în elaborarea bugetului proiectului se vor lua în considerare cu titlu orientativ şi cheltuielile estimative cuprinse în Anexa 4. Pentru lămuriri privind costurile specifice organizării proiectelor la Veneţia, autorii se pot adresa Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia la adresa : istiorga@tin.it):

a. Cheltuieli legate de conţinutul expoziţional:

 • producţia lucrărilor
 • echipamente multimedia, dacă este cazul
 • producție – realizare instalații exterioare, dacă este cazul

                        b. Cheltuieli legate de transport şi asigurări:

 • transportul expoziţiei dus-întors, privind atât transportul rutier până la și de la Veneția, cât și naval în Veneția de la și până la punctul de descărcare
 • cheltuieli de asigurare, dacă este cazul

                        c. Cheltuieli legate de amenajare:

 • modificări temporare ale spaţiului expoziţional, dacă este cazul, care să nu afecteze integritatea acestuia
 • instalarea expoziției și evacuarea deșeurilor strânse în timpul șantierului
 • achiziționare/închiriere corpuri de iluminat pentru ambele locații
 • producția și montajul textului afișat pe perete în ambele locații, producție mobilier etc.
 • depozitare pe durata expozitiei

d. Cheltuieli legate de demontare şi aducerea spaţiilor la forma iniţială

 • demontarea expoziției
 • operaţiunile de neutralizare a spaţiului după strângerea acesteia și evacuarea deșeurilor

                                  e. Cheltuieli legate de publicaţii şi promovare:

 • design grafic
 • traduceri
 • tipărire şi diseminare materiale promoţionale: invitații, catalog, broşuri, pliante sau foi de sală gratuite, CD/DVD-uri ş.a.;
 • site-ul proiectului
 • comunicare şi PR
 • fotografierea / documentarea expoziţiei

                                  f. Cheltuieli legate de evenimente:

 • organizarea vernisajului pentru un număr de 200 persoane. Vernisajul având caracter oficial se va descrie tipul de catering propus (se admit parteneriate cu furnizori privați pentru organizarea evenimentului, respectând regulamentul Bienalei ce va fi publicat de organizatorii acesteia pe pagina oficială: www.labiennale.org.
 • organizarea evenimentelor/acţiunilor care se vor desfăşura în spaţiul expoziţional pe parcursul Bienalei, dacă este cazul.

                                 g. Cheltuieli organizatorice şi administrative:

 • remunerarea echipei de proiect şi a colaboratorilor
 • prestări servicii
 • cazarea membrilor echipei şi a operatorilor de pavilion, care nu pot fi găzduiţi în spaţiile locative ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, conform Art. 17.
 • transportul membrilor echipei
 • transportul dus-întors al operatorilor de pavilion, pe toată perioada Bienalei, şi remunerarea acestora (se propun cel puțin 4 persoane simultan pe toată durata expoziției)

7. Prezentarea partenerilor implicaţi în proiect (dacă este cazul)

                       

Toate Piesele Scrise vor fi incluse în dosare separate pentru limba română și limba engleză și vor avea paginile numerotate.

 

PIESE DESENATE:

Minim 1 planșă A2 – maxim 2 planșe A2 separat pentru fiecare spațiu expozițional, în poziție orizontală (“landscape”), caşerate pe un suport dur, care să cuprindă imagini, schiţe, desene arhitecturale etc. și care să detalieze proiectul.

Pentru Pavilion piesele desenate (planuri, secțiuni transversale, longitudinale și vederi) se vor prezenta la scara de 1:100, dimensiunea celorlalte piese fiind la latitudinea concurenților.

Pentru Galerie piesele desenate (planuri, secțiuni transversale, longitudinale și vederi) se vor prezenta la scara de 1:50, dimensiunea celorlalte piese fiind la latitudinea concurenților.

Planșele vor cuprinde titlul proiectului, un rezumat al conceptului expozițional și al descrierii expoziției propriu-zise, iar în colţul din dreapta sus, simbolul de identificare format din două litere şi cinci cifre înscrise într-un dreptunghi de 5x3 cm, atribuit fiecărui participant, conform art. 25. Toate textele de panou vor fi bilingve, în limba română și în limba engleză.

 

ALTE PIESE:

Opţional, se pot prezenta şi documente video (maxim 2 DVD-uri sau un memory stick incluse în dosarul de Piese Scrise, varianta limba română). Formatele acceptate sunt:  .avi, mpeg, .mp3, .mp4.

 

Toate materialele scrise şi desenate, cu excepţia celor indicate la Art. 25, vor fi prezentate obligatoriu şi în format electronic, pe suport rigid, CD/DVD/memory stick, anexate documentaţiei transmise.

Dosarul va avea următoarea structură:

 

DOSAR CU TITLUL PROIECTULUI – ETAPA I

DOSAR CU TITLUL: PIESE SCRISE

1.1. Concept expozițional RO

Titlu fișier: nume_proiect_concept_expozitional_RO(.doc sau .docx)

1.2. Concept expozițional ENG

Titlu fișier: nume_proiect_concept_expozitional_ENG(.doc sau .docx)

1.3. Descrierea tehnică a expoziției RO

Titlu fișier: nume_proiect_descriere_tehnica_RO(.doc sau .docx)

1.4. Descrierea tehnică a expoziției ENG

Titlu fișier: nume_proiect_descriere_tehnica_ENG(.doc sau .docx)

1.5. Descrierea evenimentelor conexe RO

Titlu fișier: nume_proiect_evenimente_conexe_RO(.doc sau .docx)

1.6. Descrierea evenimentelor conexe ENG

Titlu fișier: nume_proiect_evenimente_conexe_ENG(.doc sau .docx)

1.7. Strategie de promovare RO

Titlu fișier: nume_proiect_strategie_promovare_RO(.doc sau .docx)

1.8. Strategie de promovare ENG

Titlu fișier: nume_proiect_strategie_promovare_ENG(.doc sau .docx)

1.9. Deviz estimativ

Titlu fișier: nume_proiect_deviz(.xls, .xlsx, .doc sau .docx)

1.10. Parteneri RO și ENG

Titlu fișier: nume_proiect_parteneri(.doc sau .docx)

 

 1. DOSAR CU TITLUL: PIESE DESENATE

DOSAR CU TITLUL: PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

Desenele vor fi salvate în format PDF la scara 1:100.

Denumirea fișierelor va respecta formatul pentru toate tipurile de desene (plan, secțiune, vederi, etc.):

ex. nume_proiect_plan(.pdf) sau nume_proiect_sectiune_AA(.pdf)

 

DOSAR CU TITLUL: NOUA GALERIE IRCCU

Desenele vor fi salvate în format PDF la scara 1:50.

Denumirea fișierelor va respecta formatul pentru toate tipurile de desene (plan, secțiune, vederi, etc.):

ex. nume_proiect_plan(.pdf) sau nume_proiect_sectiune_AA(.pdf)

 

 1. DOSAR CU TITLUL: IMAGINI, ALTE PIESE

DOSAR CU TITLUL: PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI

Imaginile, schițele, simularile 3D, etc. vor fi salvate în format PDF, JPEG sau TIFF, la rezoluție mare.

Denumirea fișierelor va respecta formatul:

nume_proiect_denumire_imagine(.pdf, .jpeg, sau .tiff)

 

DOSAR CU TITLUL: NOUA GALERIE IRCCU

Imaginile, schițele, simulările 3D, etc. vor fi salvate în format PDF, JPEG sau TIFF, la rezoluție mare.

Denumirea fișierelor va respecta formatul:

nume_proiect_denumire_imagine(.pdf, .jpeg, sau .tiff)

           

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

 

Art.26. ETAPA A II-A – Predarea documentațiilor obligatorii

Documentația pentru Etapa a II-a de concurs se va depune la sediul Uniunii Arhitecţilor din România din strada Jean Louis Calderon nr. 48, sector 2, cod 020038, Bucureşti, sau se va transmite pe aceeaşi adresă prin poştă sau curier. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete, cele care nu respectă cerinţele impuse de organizatori sau cele care vor ajunge la sediul Uniunii Arhitecţilor din România la o dată ulterioară termenului limită stabilit prin Calendarul desfăşurării Concursului, indiferent de modalitatea de transmitere, nu vor fi luate în considerare.

Pe ambalajul proiectului se va menţiona:

Pentru Concursul naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 17-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Arhitectură – la Biennale di Venezia – ETAPA 2.

 

Art.27. ETAPA A II-A – Conținutul obligatoriu al documentațiilor predate

Piesele scrise și desenate pentru Etapa II vor avea la bază documentația prezentată la Etapa I, cu detalierea și completarea soluțiilor prezentate în Etapa I. Documentațiile prezentate în Etapa II se vor limita la următoarele aspecte și piese:

 

                        PIESE SCRISE

 1. Borderou piese predate (Anexa 1.2)
 2. Descrierea tehnică a expoziției, separat pentru fiecare spațiu, specificând:
 • soluțiile constructive și materialele folosite, compatibile cu sistemul constructiv al spațiilor expoziționale
 • finisajele propuse (atât pentru pereți, cât și pentru pardoseală, luminator, sau vitrine, dacă este cazul)
 • sistemul de iluminat și alimentarea electrică a componentelor expoziției, acolo unde este cazul
 • specificarea zonelor funcționale de tip depozit, întreținere etc.
 • descrierea mobilierului auxiliar (mobilier de stat, mobilier de prezentare și depozitare cataloage, broșuri, mobilier de exterior (în cazul Pavilionului României din Giardini etc.).
 • prezentarea formei și poziționării textului introductiv de perete.
  1. Descrierea evenimentelor ce se vor desfășura la Veneția în Pavilion și/sau la Galerie, a evenimentelor conexe organizate în România, înainte de vernisaj, în timpul desfășurării expoziției la Veneția și ulterior încheierii expoziției.
  2. Strategia de comunicare, cu detalierea instrumentelor și canalelor folosite,  a echipei de comunicare, a calendarului și prezentarea structurii publicațiilor propuse (tipărite, on-line etc.)
  3. Deviz estimativ detaliat conform finalizării soluțiilor constructive, strategiei de comunicare, tipului și structurii publicațiilor, numărului și complexității evenimentelor conexe descrise în cursul Etapei II.
  4. Prezentarea partenerilor și cofinanțatorilor.

 

Toate piesele scrise vor fi redactate în limba română și în limba engleză, folosind font Arial, mărimea 12, format  A4. Toate Piesele Scrise vor fi incluse în dosare separate pentru limba română și limba engleză și vor avea paginile numerotate.

 

                        PIESE DESENATE

Elaborarea proiectul tehnic de execuție pentru ambele locații (scara 1:100 pentru Pavilion, respectiv 1:50 pentru Galerie) cu următoarele piese obligatorii, separat paginate pe format A3, cu specificarea pe fiecare planșă a titlului proiectului, autorilor, materialelor și soluțiilor constructive folosite, redactate în limba română și separat în limba engleză:

 • planuri expoziție
 • plan instalații electrice, cu specificarea amplasării sistemului de iluminat și a altor instalații electrice, unde este cazul
 • minim 2 secțiuni caracteristice
 • vederile ortogonale (desfășuratele) ale tuturor pereților
 • simulări, imagini 3D, schițe, vederi interioare sau colaje pentru explicitarea atmosferei din spațiile expoziționale.

           

Toate materialele scrise şi desenate vor fi prezentate obligatoriu şi în format electronic, pe suport rigid, CD/DVD/memory stick, anexate documentaţiei transmise.

Dosarul va avea următoarea structură:

 

 

DOSAR CU TITLUL PROIECTULUI – ETAPA II

 

            1. DOSAR CU TITLUL: PIESE SCRISE – ETAPA II

1.1. Descrierea tehnică a expoziției RO

Titlu fișier: nume_proiect_descriere_tehnica_RO(.doc sau .docx)

1.2. Descrierea tehnică a expoziției ENG

Titlu fișier: nume_proiect_descriere_tehnica_ENG(.doc sau .docx)

1.3. Descrierea evenimentelor conexe RO

Titlu fișier: nume_proiect_evenimente_conexe_RO(.doc sau .docx)

1.4. Descrierea evenimentelor conexe ENG

Titlu fișier: nume_proiect_evenimente_conexe_ENG(.doc sau .docx)

1.5. Strategie de comunicare RO

Titlu fișier: nume_proiect_strategie_promovare_RO(.doc sau .docx)

1.6. Strategie de comunicare ENG

Titlu fișier: nume_proiect_strategie_promovare_ENG(.doc sau .docx)

1.7. Descrierea echipei RO

Titlu fișier: nume_proiect_echipa_RO(.doc sau .docx)

1.8. Descrierea echipei ENG

Titlu fișier: nume_proiect_echipa_ENG(.doc sau .docx)

1.9. Deviz detaliat ETAPA 2

Titlu fișier: nume_proiect_deviz(.xls, .xlsx, .doc sau .docx)

1.10. Parteneri RO și ENG

Titlu fișier: nume_proiect_parteneri(.doc sau .docx)

 

 

            2. DOSAR CU TITLUL: PIESE DESENATE SI IMAGINI – ETAPA II

DOSAR CU TITLUL: PAVILIONUL ROMANIEI GIARDINI – ETAPA II

Planșele conținând imaginile și desenele vor fi salvate în format PDF, desenele la scara 1:100, separat paginate pe format A3, cu specificarea pe fiecare planșă a titlului proiectului, autorilor, materialelor și soluțiilor constructive folosite, redactate în limba română și separat în limba engleză.

Denumirea fișierelor va respecta formatul pentru toate tipurile de desene (plan, sectiune, vederi, etc.):

ex. nume_proiect_PAV_ETAPA 2_plan(.pdf) sau nume_proiect_PAV_ETAPA 2_sectiune_AA(.pdf)

 

DOSAR CU TITLUL: NOUA GALERIE IRCCU – ETAPA II

Planșele conținând imaginile și desenele vor fi salvate în format PDF, desenele la scara 1:50, separat paginate pe format A3, cu specificarea pe fiecare planșă a titlului proiectului, autorilor, materialelor și soluțiilor constructive folosite, redactate în limba română și separat în limba engleză.

Denumirea fișierelor va respecta formatul pentru toate tipurile de desene (plan, sectiune, vederi, etc.):

ex. nume_proiect_GAL_ETAPA 2_plan(.pdf) sau nume_proiect_GAL_ETAPA 2_sectiune_AA(.pdf)

           

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

 

Art.28. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori decât după finalizarea procedurii de jurizare a Etapei I, excepţie făcând proiectele care participă în Etapa a II-a de jurizare, care pot fi făcute publice abia după anunţarea proiectului câștigător. În caz contrar, participantul va fi eliminat din Concurs.

Art.29. Prin participarea la Concurs, autorii îşi exprimă acordul cu privire la folosirea de către organizatori a materialelor depuse în scopuri publicitare/promoţionale/editoriale, după finalizarea Concursului şi publicarea rezultatelor finale, inclusiv menţionarea numelor autorului/ilor.

Art.30. Participanţii au dreptul de a pune întrebări organizatorilor sau a cere lămuriri cu privire la Tema şi Regulamentul Concursului la secretariatul acestuia: bav2018@uniuneaarhitectilor.ro în termen de 15 zile de la lansarea concursului. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul Uniunii Arhitecţilor din România: www.uniuneaarhitecţilor.ro, în termen de 5 zile.

 

Cap. VI.  Responsabilităţile câştigătorilor

 

Art.31. Echipa proiectului declarat câştigător va avea următoarele responsabilităţi:

 1. respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru expoziţia din Pavilion, respectiv cu Institutul Cultural Român, pentru expoziţia din Galerie, pentru materializarea conceptului expoziţional;
 2. materializarea conceptului expoziţional în conformitate cu soluţia prezentată în Concurs şi desemnată câştigătoare de către Comisia de selecţie. În situaţia cu totul excepţională în care vor exista modificări faţă de soluţia prezentată în Concurs, acestea vor fi semnalate şi argumentate cu celeritate, printr-o Notificare, către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, urmând ca acesta să solicite Comisiei de selecţie, în termen de 15 zile lucrătoare, o analiză. În baza analizei Comisiei de selecţie, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin consultare cu Institutul Cultural Român, va decide dacă modificările pot fi acceptate sau nu.
 3. respectarea eventualelor cerinţe de ordin tehnic ale Comisarului, privind condiţionările specifice ale celor două spaţii expoziţionale. Cerinţele Comisarului nu vor afecta în niciun fel conceptul curatorial şi expoziţional.
 4. realizarea proiectului expoziţional în condiţii de calitate artistică şi tehnică corespunzătoare, exercitându-şi cu profesionalism şi responsabilitate totalitatea capacităţilor creatoare;
 5. realizarea și predarea documentațiilor tehnice ale expoziției și transmiterea acestora în timp util Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în vederea aprobării de către Bienală;
 6. realizarea proiectului expoziţional astfel încât să nu afecteze integritatea spaţiului în care va fi expus;
 7. realizarea materialelor de prezentare a expoziţiei pentru catalogul general al Bienalei şi transmiterea acestora în timp util Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale;
 8. prezentarea adecvată a proiectului în cadrul unui catalog cu consultarea în prealabil a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, reprezentat prin Comisar, şi cu menţionarea corectă a tuturor organizatorilor şi folosirea siglelor instituţiilor organizatoare;
 9. realizarea materialelor promoţionale (invitații pentru deschiderea expozitiei, pliante, brosuri, pagina web etc.), prin consultare cu părţile implicate în organizarea evenimentului şi cu aprobarea acestora;
 10. realizarea materialelor informative privind expoziţia şi asigurarea prezenței acestora pe toată perioada desfăşurării expoziţiei (text inscripţionat pe perete, foi informative sau broşuri);
 11. punerea la dispoziția Ministerului Culturii și Identității Naționale, în termen de cel mult 2 (două) săptămâni de la finalizarea vernisajului expoziției, a unui set de fotografii profesionale (300 dpi), în vederea promovării proiectului de către organizatorii Concursului, la nivel naţional şi internaţional;
 12. asigurarea menținerii expoziției pe toata durata Bienalei, respectând programul obligatoriu de vizitare al Bienalei;
 13. asigurarea prezenței custozilor pe durata Bienalei, care să ofere informații vizitatorilor legate de expoziții. Custozii vor fi persoane din domeniul artei şi/sau arhitecturii sau domenii conexe acestora, cu minim 3 ani de studii în domeniu;
 14. reprezentarea României în cadrul evenimentelor organizate pe parcursul Bienalei;
 15. promovarea constantă a evenimentului pe toată perioada desfăşurării acestuia în presa națională şi internaţională, inclusiv în social media, cu sprijinul părţilor implicate în organizarea evenimentului și întocmirea dosarului de presă al expoziţiei ce va fi predat Comisarului astfel: la o săptămână după vernisajul expoziției, la o lună după vernisajul expoziției, la 3 (trei) luni după vernisajul expoziţiei, la 2 (două) săptămâni după închiderea expoziţiei;
 16. realizarea rapoartelor periodice solicitate de către Comisar, privind activitățile, evenimentele și aparițiile în presă de-a lungul desfașurării Bienalei;
 17. realizarea rapoartelor intermediare şi finale către finanţator;
 18. asigurarea, din suma încasată, potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spaţiului expoziţional;
 19. cooptarea de cofinanţări, în situaţia în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv Institutul Cultural Român.

 

Cap. VII. Dispoziţii finale

Art. 32.

sunt parte integrantă din prezentul regulament.