Condiţii de călătorie

Italia

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
30 martie 2017


Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Italia.

Intrarea în Italia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat, să se adreseze misiunii diplomatice a

României/oficiilor consulare şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.


Permisul de şedere

După intrarea în vigoare a Decretului Legislativ nr. 30/2007 modificat cu Decretul Legislativ nr. 32/2008, cetăţenilor români nu li se mai eliberează permise de şedere de către autorităţile italiene.

Cetăţenii români trebuie să fie posesori ai unui document de identitate valabil pentru călătoria în străinătate. Aceleaşi drepturi le au şi membrii lor de familie extracomunitari care sunt posesorii unui paşaport valabil şi au intrat în Italia cu o viză de intrare valabilă.

Cetăţenii români a căror şedere în Italia depăşeşte 3 luni, trebuie să se înscrie la primăriile din localitate, în registrele de cetăţeni europeni rezidenţi în Italia.

Pot sta în Italia mai mult de 3 luni cetăţenii români care au un contract de muncă legal încheiat, lucrătorii autorizaţi pentru activităţi autonome, studenţii şi elevii şi orice altă persoană care are resurse materiale suficiente pentru a nu constitui o povară pentru sistemele italiene de asigurări sociale şi medicale. Acest drept se extinde şi asupra membrilor de familie extracomunitari ai cetăţenilor români, care trebuie să se adreseze chesturilor competente din zona în care îşi au reşedinţa, pentru eliberarea unui permis de şedere pentru membrii de familie ai unui cetăţean al Uniunii Europene (Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, în conformitate cu prevederile art. 10 din Decretul Legislativ 30 / 2007).

 

Doriţi să munciţi în Italia?

1. Accesul pe piața muncii

Începând cu data de 1 ianuarie 2012, cetăţenii români se pot angaja în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii italieni, fără să fie necesară obţinerea unei autorizări de angajare (permis de muncă).

Etape pentru angajarea legală în Italia

 • Trebuie să obţineţi de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale);
 • Cu cel puţin o zi înainte de începerea propriu-zisă a muncii, angajatorul este obligat să transmită comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncă la centrul pentru plasare în muncă competent/”centro per l’impiego” şi la institutele de protecţie socială competente (Institutul Naţional pentru Protecţie Socială - I.N.P.S. şi Institutul Naţional de Asigurare împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale - I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislaţiei italiene în domeniu;
 • Trebuie să solicitaţi înscrierea în Registrul de evidenţă a populaţiei/”Anagrafe” de la nivelul Primăriei locale, în caz de şedere mai mare de 3 luni.

2. Recunoașterea calificărilor profesionale în Italia

Trebuie depusă cerere scrisă la autoritatea competentă din Italia pentru recunoaşterea diplomei, după caz:

 • Ministerul Justiţiei, www.giustizia.it, pentru diplomele de: avocat, agrotehnician, agent de schimb, asistent social, biolog, chimist, tehnolog, alimentar, inginer agronom, contabil, contabil autorizat, consultant de muncă, geolog, expert agrar, expert industrial, inginer silvicultor, inginer civil, inginer industrial, inginer sisteme informatice, psiholog, tehnolog alimentar, ziarist.
 • Ministerul Sănătăţii, www.salute.gov.it, pentru: profesii din domeniul sanitar: dentist, medic chirurg, oftalmolog, podolog, veterinar, farmacist, moaşă, specialităţi paramedice, asistent medical, asistent medical pediatru, fizioterapeut, dietolog, tehnician, logoped.
 • Ministerul Dezvoltării Economice, www.sviluppoeconomico.gov.it, pentru: instalarea sistemelor electrice/electronice, instalator hidraulic, instalator termic, instalarea sistemelor de transport a gazelor, instalarea echipamentelor de ridicat persoane, instalarea sistemelor antiincendiu, activităţi comerciale, vânzarea de alimente şi băuturi, activităţi de deratizare, dezinsecţie, manipularea mărfurilor, servicii de coafură, etc.
 • Ministerul Educaţiei Publice, Universităţii şi Cercetării, www.istruzione.it, pentru absolvenţii şcolilor şi a instituţiilor de învăţământ, de educaţie secundară şi artistică, inclusiv conservatoarele, academiile şi institutele superioare pentru industria artistică, arhitect, cercetător universitar, educator, învăţător, profesor.

Punctul naţional de contact al Italiei pentru recunoaşterea diplomelor obţinute în UE este: Departamentul pentru politici europene din cadrul Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Pentru informaţii suplimentare puteţi vizita site-ul instituţiei: http://www.politicheeuropee.it

3.  Soluționarea litigiilor de muncă

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 183/2010, lucrătorii se pot adresa direct instanţei de judecată pentru a intenta proces împotriva angajatorului, în vederea recunoaşterii şi acordării drepturilor cuvenite. Excepţie de la această regulă fac contactele de muncă autentificate, în cazul cărora este obligatorie parcurgerea tentativei de conciliere în faţa comisiei care a autentificat respectivul contract de muncă. Înainte de a se adresa instanţei, lucrătorul are posibilitatea de a recurge la forma de soluţionare a litigiului pe cale amiabilă pe care o consideră cea mai potrivită, în mod direct sau cu ajutorul unei organizaţii sindicale, putând opta pentru realizarea uneia dintre următoarele: tentativa de conciliere în fața Comisiei de Conciliere din cadrul Dir. Teritoriale de Muncă, tentativa de conciliere sindicală, arbitrajul, tentativa de conciliere efectuată în cadrul Comisiei de Autentificare a Contractelor de Muncă sau concilierea monocratică.

Odată realizată tentativa, dacă concilierea are un rezultat pozitiv, chiar şi parţial, va fi redactat un proces verbal ce va fi semnat de către părţile implicate şi de membrii Comisiei, căruia i se poate conferi valoare executorie prin decret judecătoresc, dacă partea interesată va realiza demersuri pe lângă Tribunal, în acest sens. Dacă nu se obţine nici un acord, Comisia de conciliere va formula o propunere pentru soluţionarea amiabilă a litigiului, care va fi inclusă în mod obligatoriu în procesul verbal, alături de poziţia celor două părţi faţă de aceasta. În lipsa unui acord, oricare dintre părţi se poate adresa instanţei judecătoreşti. În eventualitatea unui proces, judecătorul va lua în considerare procesul verbal menţionat anterior şi va formula o propunere pentru soluţionarea litigiului de muncă. Dacă părţile refuză propunerea formulată de judecător, fără un motiv justificat, judecătorul va ţine cont de aceste aspecte la stabilirea sentinţei.

Concedierea

Firmele care au mai mult de 15 salariaţi / întreprinderile agricole care au mai mult de 5 salariaţi, au obligaţia de a demara procedura de conciliere în faţa Comisiei de conciliere din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă competentă şi să informeze angajatul, înainte de a efectua o concediere pentru un motiv justificat obiectiv. În solicitarea de realizare a procedurii de conciliere, angajatorul trebuie să îşi declare intenţia de a efectua concedierea dintr-un motiv obiectiv şi să indice motivele concedierii, precum şi eventualele măsuri pentru replasarea profesională a persoanei vizate. Un lucrător nu poate fi concediat fără un motiv justificat. Atenţie! Este necesar ca angajatorul să vă notifice în scris concedierea, altfel aceasta nu este valabilă. Scrisoarea de concediere trebuie să conţină inclusiv motivele concedierii. Salariatul poate contesta concedierea în termen de 60 de zile de la primirea scrisorii de concediere.

Demisia

Vă puteţi depune demisia fără să prezentaţi o justificare, respectând doar obligaţia preavizului. Este necesar să confirmaţi demisia realizând procedura de validare (obligatorie atât în cazul demisiilor, cât şi în cazul încetării consensuale a raportului de muncă).

La revenirea în România, cheltuielile privind repatrierea angajaților sunt suportate în mod personal de către aceștia fără ca angajatorul să poată fi obligat să suporte aceste cheltuieli.

4. Sistemul Național de Sănătate

Pentru înscrierea la Serviciul Sanitar Naţional trebuie să demonstraţi fie că lucraţi legal în Italia, fie că sunteţi membru de familie al unui cetăţean comunitar care lucrează legal în Italia, fie că deţineţi un atestat de şedere permanentă, fie că sunteţi şomer înscris pe listele persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau participaţi la un curs de formare profesională, fie deţineţi unul dintre următoarele formulare europene: E106, E109, E120, E121.

5. Alte informații utile

Autorități locale cu competențe în domeniul muncii și securității sociale:

 • Inspecţia Muncii din cadrul Direcţiei Teritoriale de Muncă din zona unde îşi desfăşoară activitatea, atât direct, cât şi prin intermediul altor instituţii/organizaţii.
 • Carabinierii pentru Protecţia Muncii (Carabinieri per la tutela del lavoro), care îşi desfăşoară activitate pe lângă Direcţiile teritoriale de muncă;
 • Institutul Naţional de Protecţie Socială (INPS) şi Institutul Naţional de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale (INAIL) – pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale / accidente de muncă şi boli profesionale; pentru depunerea plângerilor legate de neplata contribuţiilor de asigurări sociale;
 • Sindicatul competent teritorial, ai căror funcţionari, jurişti şi avocaţi îi pot consilia şi apăra interesele cetățeanului român
 • Instanţele de judecată competente.

 

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare, nici Italia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări. Italia nu a suferit în ultima perioadă atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

 

Siguranţă şi criminalitate

Italia este o ţară cu un nivel scăzut al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

Zonele de risc se află în general, la periferiile marilor oraşe, care trebuie evitate pe cât posibil, în special noaptea. 

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor italiene, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 113 – Poliţia
 • 112 – Carabinierii
 • 115 – Pompierii
 • 118 – Salvarea (Pronto Soccorso)

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile italiene şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

În situaţii deosebite, pentru a beneficia de asistenţă consulară, puteţi contacta:

 

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Italia. Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident în timpul unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Asigurarea medicală are valabilitate în toate ţările lumii, iar în baza acestei asigurări aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările lumii şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau servicii medicale pe timpul prezenţei dumneavoastră în Italia,se recomandă să luaţi legătura cu Unitatea Sanitară Locală (Azienda Sanitaria Locale) din oraşul în care vă aflaţi. Informaţii privind localizarea şi modul de funcţionare a Unităţilor Sanitare Locale pot fi obţinute prin consultarea paginii web a Ministerului Sănătăţii al Italiei (http://www.ministerosalute.it/).

 

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

Este obligatoriu ca farurile să fie aprinse în permanenţă (faza de întâlnire).

Funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.

Asigurarea internaţională de răspundere civilă auto pentru terţi (cartea verde) este obligatorie.
Accesul pe autostradă este permis în urma achitării taxelor specifice. Plata acestor taxe se face la punctele special amenajate, plasate la intrarea sau la ieşirea de pe autostradă.

Atenţie! Valabil pentru autocarele turistice! – Pentru a putea intra în centrul marilor oraşe din Italia, unde există instituite Zone de Trafic Limitat, se plătesc taxe care pot depăşi cuantumul de 500 de euro. În cazul în care trebuie să plătiţi amenzi auto, este necesar să aveţi la dumneavoastră sume în numerar.

Atenţie! Pe autostrăzi nu pot fi plătite amenzile cu carte de credit/debit sau cec, neplata amenzilor permite punerea sechestrului administrativ asupra autovehiculului. Acest lucru presupune cheltuieli mult mai mari, motivate de plata firmelor de transport şi a taxelor de custodie în parcări pentru perioada scursă până la dovedirea efectuării plăţilor.
 

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună.

 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Limitele de viteză admise sunt:
  • străzi urbane (centrul localităţilor) – 50 km/oră
  • străzi urbane de periferie (circonvallazione - centură) – 70 km/oră
  • drumuri extraurbane (provinciale şi statale) – 90 km/oră
  • drumuri extraurbane principale (cu caracteristici de autostradă) – 110 km/oră
  • autostrăzi – 130 km/oră.

Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 1000 euro şi suspendarea permisului de conducere.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost (în general taxa este de 1 euro/oră, iar tichetele se cumpără fie de la aparatele de taxare din parcare, fie de la centrele de difuzare a presei sau tutungerii).

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Atenţie în Italia este interzisă deţinerea şi utilizarea detectoarelor de radar sau a aparatelor anti-radar, contravenţia la această regulă fiind sancţionată cu amenzi ridicate.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este valabil în Italia. Sistemul permiselor de conducere auto în Italia este pe bază de puncte. Fiecărui permis de conducere îi sunt alocate iniţial 20 de puncte, care se diminuează în cazul încălcării regulilor de circulaţie. Încălcarea regulilor de trafic atrage suspendarea permisului.

Atenţie! În primii doi ani de la obţinerea permisului, penalizarea este dublă.

 • Transportul public

Reţelele italiene de transport public funcţionează în sistemul integrat, care oferă posibilitatea de a călători cu un singur bilet pe toate liniile urbane într-o perioadă determinată de timp. În funcţie de fiecare oraş, sunt accesibile atât mijloacele de transport de suprafaţă, cât şi cel subteran (metrou).

Cumpărarea biletelor de transport se poate face la chioşcurile de bilete/abonamente aparţinând societăţilor de transport din fiecare oraş sau la chioşcurile de ziare. În numeroase staţii de metrou se găsesc şi distribuitoare automate, utile în orele de seară și în zile de sărbătoare.

Costul unui bilet de călătorie este, de regulă, de 1 euro, însă acest cost poate varia în funcţie de fiecare oraş. Biletul este de regulă valabil o perioadă de 60 până la 75 minute de la compostare (în funcţie de oraş) şi poate fi folosit pe toată reţeaua urbană. Biletul se compostează la intrarea în mijlocul de transport.

Fiecare călător are obligaţia de a composta biletul la urcarea în mijlocul de transport, iar în cazul călătoriilor cu trenul, la compostoarele care se găsesc la capătul peronului. Fără a fi compostat, biletul nu este valabil, iar călătorul riscă să fie amendat.

Pentru mai multe informaţii privind traseele urbane şi interurbane, costul şi valabilitatea biletelor şi a abonamentelor, vă recomandăm consultarea paginilor de internet ale societăţilor de transport locale:


Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului există răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde. Se recomandă acordarea unei atenţii deosebite pentru rubricile care se completează prin simpla bifare.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe al poliţiei 113 
 • Serviciul de informaţii trafic (viaggiare informati) 1518

 

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Sumele cu valori mai mari de 10.000 de euro se declară obligatoriu la autorităţile de frontieră italiene – sancţiunea la contravenţie este confiscarea şi plata unei amenzi procentuale din suma respectivă.

 

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile necesare de medicamente.
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

 

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de procurarea paşaportului european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

 

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice