Teme de actualitate pe agenda UE

Cadrul UE pentru asigurarea incluziunii sociale a romilor

Pe baza comunicării Comisiei Europene din aprilie 2011, Consiliul Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului (EPSCO) a aprobat, la 19 mai 2011, Cadrul European pentru strategiile naţionale privind incluziunea romilor până în 2020. Acest document a fost confirmat, ulterior, la nivelul Consiliului European de vară 2011.

Cadrul European reprezintă un document ambiţios, destinat reducerii sau eliminării unor fenomene precum discriminarea, sărăcia sau excluziunea socială a persoanelor de etnie romă aflate în statele membre UE. Adoptarea sa confirmă faptul că integrarea economică şi socială a romilor reprezintă o provocare şi o responsabilitate pentru toate statele membre ale UE.

Prin acest document, s-a solicitat tuturor statelor membre UE să prezinte strategii sau seturi de politici sociale, în vederea favorizării incluziunii romilor. Principalele elemente urmărite pe palierul social sunt în domeniile educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii şi accesului la locuinţă al romilor. Urmare solicitării Consiliului, statele membre au elaborat strategii sau, după caz, seturi de politici sociale.

Comisia Europeană are atribuţia de a evalua evoluţia măsurilor de integrare socială a romilor adoptate de statele membre. Astfel, conţinutul şi punerea în practică a strategiilor naţionale de incluziune socială a romilor fac obiectul unor analize periodice ale Comisiei, între mai 2012 şi aprilie 2014 fiind publicate trei comunicări pe această temă ale executivului european.

Suplimentar, la 9 decembrie 2013 a fost adoptată, la nivelul Consiliului UE/EPSCO, Recomandarea cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre, care reprezintă un prim instrument juridic al UE ce are drept scop exclusiv incluziunea romilor. Documentul identifică măsuri specifice pentru ameliorarea situaţiei romilor în toate statele membre, fiind vizate în special măsuri în domeniile prioritare deja cunoscute (educaţie, ocupare, sănătate, locuinţă). Se recomandă şi acţiuni orizontale, vizând eliminarea discriminării şi aspecte punctuale, precum protecţia copiilor şi femeilor rome. Recomandarea produce efecte începând cu 1 ianuarie 2016.

România, în baza Cadrului European, a înaintat Comisiei Europene o primă Strategie a Guvernului României privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor, aplicată începând cu 2012, ţara noastră fiind, astfel, printre primele state membre care au răspuns solicitării Consiliului EPSCO. În comunicarea din aprilie 2014, Comisia Europeană a notat şi exemple de bune practici româneşti, precum măsurile afirmative pentru accesul în învăţământul superior sau medierea sanitară.

În ianuarie 2015, Guvernul României a adoptat noua Strategie de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020. Noul document reprezintă o revizuire substanţială a Strategiei guvernamentale din 2011 şi este în concordanţă cu documentele de bază ale UE în materie. Strategia este însoţită de planuri de acţiune concrete, concentrate pe fiecare domeniu major de intervenţie identificat la nivel european (educaţie, ocupare, sănătate şi locuire), la care se adaugă domenii precum serviciile sociale, cultura şi combaterea discriminării. Documentul beneficiază şi de un mecanism întărit de implementare şi de monitorizare a aplicării.

Direcţia Piaţă Internă şi Politici Sectoriale, 17 octombrie 2016