Armonizare legislativă

IMI - Sistemul de informare al pieţei interne

Aplicarea anumitor acte ale Uniunii care reglementează libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor în cadrul Pieţei Interne impune administraţiilor publice naționale să coopereze şi să facă schimb de informaţii între ele şi cu Comisia Europeană.

Pentru a le sprijini în activităţile lor, Comisia Europeană a conceput şi dezvoltat, în cooperare cu statele membre SEE, o platformă generică şi adaptabilă.

 

 

IMI – permite autorităților naționale, regionale și locale să comunice repede și ușor cu omologii lor din alte state membre, respectiv COM, iar obiectivul acestui sistem este de a reduce sarcinile administrative şi de a creşte eficienţa şi eficacitatea cooperării zilnice dintre statele membre.

 

Actul normativ care reglementează acest sistem este Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”).

Decizia 2009/739/CE a Comisiei din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalități practice pentru schimbul de informații prin mijloace electronice între statele membre în temeiul capitolului VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne (2) se aplica în continuare în ceea ce privește chestiunile referitoare la schimbul de informații în temeiul Directivei 2006/123/CE.

 

Acest instrument european este destinat cooperării administrative dintre autorităţile competente ale statelor membre SEE și dintre acestea și Comisia Europeană, inclusiv schimbul de date cu caracter personal şi nu este accesibil publicului.

În situaţia în care administraţia publică a unui stat membru aplică în mod necorespunzător legislaţia europeană, cetățenii şi întreprinderile se pot adresa SOLVIT -  care, prin colaborarea dintre centrele SOLVIT din statele membre trebuie să se găsească soluţii şi răspunsuri pentru toate dificultăţile apărute în implementarea dreptului european.

 

În prezent, cooperarea administrativă prin intermediul IMI (schimbul de informații cu organisme similare din alte țări şi acordarea de asistenţă reciprocă) se realizează pentru următoarele domenii:

 

 • recunoaşterea calificărilor profesionale - Directiva 2005/36/CE  privind recunoaşterea calificărilor profesionale, revizuită;
 • servicii - Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul Pieţei Interne;
 • drepturile pacienţilor - Directiva 2011/24/UE  privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere;
 •  transportul transfrontalier de numerar în euro - Regulamentul (UE) 1214/2011  privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro;
 •  detașarea lucrătorilor - Directiva 96/71/CE  privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi Directiva 2014/67/UE  privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”);
 • comerţul electronic (proiect-pilot) - Directiva 2000/31/CE  a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic);
 • permise de conducere pentru mecanicii de locomotivă (proiect-pilot) - Decizia de punere în aplicare 2014/89/UE privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne;
 • achiziții publice (proiect-pilot) - Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE şi Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ;
 • restituirea bunurilor culturale - Directiva 2014/60/UE privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (reformare).

Viitoare domenii de cooperare administrativă prin intermediul IMI:

 

 • echipamentele mobile fără destinație rutieră - Regulamentul (UE) 2016/1628 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE;
 • documente publice - Regulamentul (UE) 2016/1191 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

 

MAE, prin Direcţia Armonizare Legislativă, este coordonator național al sistemului IMI. De asemenea, pentru domeniul servicii, îndeplineşte rolul de coordonator de arie legislativă, centru de primire a alertelor şi coordonator de notificare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 

Contact:

dal@mae.ro