Condiţii de călătorie

Emiratele Arabe Unite

 • Nu există restricţii de călătorie.
Ultima actualizare: 
20 decembrie 2017

 

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Potrivit Acordului dintre Uniunea Europeană şi Emiratele Arabe Unite privind scutirea de vize de scurtă şedere, intrat în vigoare la data de 6 mai 2015, cetăţenii români nu au nevoie de viză de intrare în acest stat.

Prelungirea dreptului de ședere se obține de la Departamentele/Direcțiile Generale pentru Imigrări din capitala fiecărui emirat înainte de expirarea dreptului de ședere atribuit la intrarea pe teritoriul emiratez.

Nerespectarea dreptului de şedere acordat se penalizează cu amendă de 100 AED pentru fiecare zi de depăşire a dreptului de şedere.

Atenție: Cetățenii români, care doresc să călătorească în Emiratele Arabe Unite, sunt sfătuiți să evite utilizarea paşaportului temporar, întrucât poliţia de frontieră locală nu permite intrarea pe teritoriul acestei ţări a titularilor acestui tip de paşaport.

De asemenea, este obligatorie încheierea unei asigurări medicale, fie printr-o companie emirateză, fie printr-o companie din străinătate. Toate documentele de călătorie folosite de cetăţenii români pentru deplasarea în Emiratele Arabe Unite trebuie să aibă o valabilitate de minimum şase luni de la data intrării pe teritoriul EAU.

Adresa Ambasadei Emiratelor Arabe Unite este: Bucureşti, Aleea Modrogan nr. 4, sector 1, telefon: (0040-21) 231.76.76, fax: (0040-21) 231.55.88, e-mail: amb@uaeembassy.rohttp://uae-embassy.ae/Embassies/ro .

Pentru informaţii suplimentare privind regimul călătoriilor în EAU, cetăţenii români sunt sfătuiţi să contacteze autorităţile emirateze:

 

Doriţi să munciţi în Emiratele Arabe Unite?

Condițiile de muncă sunt reglementate în Emiratele Arabe Unite prin Legea nr. 8 din 1980, Legea privind  Reglementarea Relațiilor de Muncă,  și modificările ulterioare ale Legilor federale nr. 24 din 1981, nr.15 din 1985 și nr.12 din 1986, existând reglementări speciale legate de muncă, aplicabile în unele din zone libere din Emiratele Arabe Unite, cum ar fi Zona Liberă Jebel Ali.

Pentru cine este aplicabilă legislația federală în materie de muncă

În conformitate cu articolul 3 din lege, aceasta se aplică tuturor, angajaților care lucrează în Emiratele Arabe Unite, indiferent dacă sunt cetățeni emiratezi sau străini.

Cu toate acestea, există următoarele categorii de persoane care sunt exceptate de la lege:

 1. Lucrători și personal angajat de guvernul federal, departamentele guvernamentale ale emiratelor membre ale E.A.U.;
 2. Personalul angajat la nivelul municipalităților, al organismelor publice, instituțiilor publice federale și locale cât și personalul și lucrătorii angajați în proiecte guvernamentale federale și/sau  locale;
 3. Membrii forțelor armate, poliției și unităților de securitate;
 4. Personalul angajat ca personal casnic;
 5. Personalul angajat în agricultură și persoanele angajate în activități de creare de spații verzi (această exceptare nu include persoanele care sunt angajate în societățile care prelucrează produse agricole și / sau a celor care sunt angajați permanent în operarea sau repararea de mașini și utilaje necesare agriculturii).

Care este statutul partenerilor de afaceri? Sunt partenerii de afaceri considerați ca angajați?

Partenerii de afaceri nu sunt considerați angajați și prin urmare, nu este necesar să obțină o carte de muncă în Emiratele Arabe Unite.

Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale consideră, din rațiuni de limitare și control al  imigrării, că dacă un partener străin este sponsorizat de entitatea în care el este partener, atunci are calitatea de investitor, mai degrabă decât cea de angajat. Situația lui va fi reglementată în baza legislației privind imigrarea și nu prin cea care reglementează piața muncii, cu condiția ca persoana în cauză să fie oficial consemnată în licența de investiție. Cu toate acestea, în cazul în care partenerul de afaceri are și o poziție de angajat în cadrul firmei sau societății respective, el va fi considerat ca angajat în cadrul companiei.

Pe de altă parte, angajații care lucrează pe bază de comision sunt considerați angajați, chiar dacă aceștia

sunt parteneri de afaceri în cadrul firmei sau companiei.

Angajați din zonele libere intră sub  incidența acestei legii?

Deși legea prevede că toate celelalte categorii de angajați, cu excepțiile de mai sus, se supun legislației muncii, în practică, angajații  din zonele libere, cum ar fi Zona Liberă Jebel Ali și Zona Liberă Aeroportul Dubai, sunt supuși normelor și reglementărilor specifice, proprii ale zonei libere, prin contracte de muncă proprii. Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, legea se aplică în continuare și prevederile din contractul de muncă trebuie să fie în conformitate cu aceasta. Mai mult decât atât, trebuie să se constate că angajații zonelor libere sunt finanțați prin resurse ale zonelor libere respective și nu de către angajatorii lor.

Care sunt aspectele relevante ale relației angajator/angajat, în sensul legii?

Legea acoperă toate aspectele relației angajator-angajat (capitolul 12), inclusiv aspecte privind contractele de muncă, restricții privind angajarea minorilor și a femeilor, înregistrarea și fișierele de personal, salarizarea, respectarea orelor de lucru, normele de protecție și siguranță a muncii și cele de protecție a angajaților, îngrijirea medicală și socială, codurile de disciplină, rezilierea contractelor de muncă la sfârșitul prestațiilor de servicii, compensații pentru boli profesionale, inspecții de muncă, penalitățile și accidentele de muncă legate de leziuni, și moarte.

Emiratele Arabe Unite nu permit formarea de sindicate.

Aplicabilitatea legii

Legea este federală și, prin urmare, aplicabilă tuturor emiratelor federației. Acesta este pusă in practică de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale. Litigiile legate de problematica muncii sunt instrumentate de instanțele federale și locale ale EAU, însă, cu toate acestea, toate litigiile privind chestiunile legate de forța de muncă trebuie mai întâi să fie aduse la cunștință Ministerului Muncii. Dacă oricare dintre părțile implicate (angajator sau angajat) este nemulțumită de decizia Ministerului Muncii și problema nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, litigiul poate fi soluționat pe cale judecătorească, în termen de două săptămâni de la data la care a fost depusă plângerea, după care oricare dintre părți poate reveni asupra deciziei, în instanța de judecată, în mod direct.

Care sunt principale premise pentru ocuparea forței de muncă?

Angajarea oricărui străin în Emiratele Arabe Unite implică inițial o cerere care trebuie fie adresată Ministerului Muncii. Cererea trebuie să fie aprobată de Ministerul Muncii înainte ca salariatul să intre în Emiratele Arabe Unite. Trebuie remarcat faptul că întreprinderile noi sunt obligate să se înregistreze la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale, înainte ca acestea să angajeze orice fel de personal (conf. art.19).

Există, de asemenea, o cerință care prevede ca angajatorii să prezinte o garanție bancară pentru sfârșitul de prestații de servicii și costurile de repatriere legate de angajații lor. Această procedură se aplică pentru angajatori, cel mai adesea pentru companiile din zonele libere ale Emiratelor Arabe Unite.

La angajare are prioritate cetățeanul emiratez. Contractele de muncă pentru rezidenți străini sunt întocmite în formatul aprobat de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale,  pe baza unei cereri a angajatorului. Permisele de muncă pentru străini sunt emise doar în condițiile în care aceștia dețin un contract de muncă formal, depus la Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale.

Tipurile de contracte de muncă în E.A.U.

În Emiratele Arabe Unite se preferă încheierea contractelor de muncă pe perioadă determinată, cu specificarea intervalului definit de începere și încheiere a raporturilor de muncă. Cu toate acestea se pot încheia și contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, care permit rezilierea lor, prin exprimarea voinței părților contractante, doar în baza unui preaviz.

Care este diferența dintre un termen fix și un contract de muncă pe durată nedeterminată

Un contract pe durată determinată are următoarele caracteristici:

1.  Are o dată de începere și de finalizare.

2.  Nu poate cuprinde o perioadă de timp mai mare de 4 ani. Poate fi reînnoit doar cu acceptul ambelor părți, pentru o perioadă similară sau mai scurtă.

3.  Raportul de muncă se încheie la momentul la care ia sfârșit perioada contractuală, cu excepția cazului în care acesta este reînnoit de comun acord.

4.  Dacă angajatorul reziliază contractul în alte scopuri decât cele prevăzute la Articolul 120 din lege, el va fi obligat să plătească despăgubiri angajatului. Această compensație se determină pe baza salariilor datorate pentru o perioadă de trei luni sau pentru perioada rămasă a contractului, cu excepția cazului în care un articol din contract prevede altceva.

5. Dacă contractul este reziliat de către angajat, din alte motive decât cele prevăzute la articolul 12 din lege, angajatul va fi obligat să compenseze angajatorul pentru orice pierderi rezultate de pe urma rezilierii. Valoarea compensației este calculată pe baza salariului angajatului pentru o lună și jumătate sau salariul plătit pentru perioada rămasă a contractului, cu excepția cazului în care contractul prevede altceva.

Caracteristicile unui contract pe termen nelimitat, sunt după cum urmează

 1. Oferă o dată de începere a raporturilor contractuale, însă nu definește o data fixă de finalizare a raporturilor dintre angajat și angajator.

 2. Contractul va fi considerat "nelimitat" în cazul în care: (i) este un contract verbal; (ii) nu este limitat de la o anumită perioadă; (iii) a fost inițial stabilit și încheiat pentru o perioadă determinată, dar părțile au continuat să acționeze în termenii și condițiile sale și după expirarea acestuia, fără existența nici unui contract scris; (iv) scopul ocupării forței de muncă este de a finaliza lucrările în curs și nu s-a estimat inițial un interval de timp; (v) contractul este prin natura sa reînnoibil și continuă după ce lucrările convenite au fost finalizate.

 3. Acest contract poate fi reziliat de comun acord sau de oricare dintre părți, cu un preaviz de minim 30 de zile.

 4. Contractul poate fi reziliat pentru o cauză justificată în orice moment, cu condiția avizării cu minim 30 de zile înainte, prin notificarea de reziliere. Perioada de preaviz poate fi mai scurtă pentru angajații care lucrează ca zilieri sau o forma de muncă asemănătoare acestei forme de angajare.

 6. Salariile angajaților pe parcursul perioadei de preaviz  trebuie plătite integral.

 7. În cazul în care nu s-a făcut notificarea de preaviz, partea care ar fi trebuit să exprime preavizul trebuie să despăgubească cealaltă parte contractuală cu echivalentul sumei de plată datorate pentru cel puţin 30 de zile.

 8. Dacă angajatul încalcă una dintre dispozițiile Articolului 120 din lege, angajatorul poate rezilia contractul angajatului fără preaviz.

 9. Angajatul poate rezilia contractul de muncă fără preaviz în cazul în care sunt aplicabile circumstanțele menționate la Articolul 121 din lege.

10. Angajatul va avea dreptul la despăgubiri în cazul în care încetarea contractului a fost nejustificată. Instanța poate acorda daune interese angajaților, cu condiția ca acestea să nu depășească trei salarii lunare, calculate pe baza ultimului salariu plătit.

11. Compensația pentru daune, dacă este cazul, acordată angajatului pentru concediere nejustificată, nu aduce atingere dreptului salariatului de a încheia raporturile de muncă, în cazul în care notificarea nu a fost conformă.


Ce informații trebuie să conțină un contract de muncă?

Singurele informații cerute de lege sunt:

1. Salariul / remunerația.

2. Data încheierii contractului de muncă.

3. Data de începere a raporturilor de muncă, conform contractului.

4. Natura contractului (limitat sau nelimitat).

5. Activitatea care trebuie prestată.

6. Durata de aplicabilitate a contractului (doar în cazul contractelor pe perioadă determinată).

7. Locul unde se vor derula activitățile de muncă contractate.

Biroul pentru muncă al Ministerului Muncii pune la dispoziție contracte standard de angajare, în arabă și engleză, pe care angajatorul și angajatul trebuie să le completeze în spațiile libere din rubricile aferente. Cu toate acestea, nu este obligatorie utilizarea unor contracte standardizate și este permisă elaborarea unor contracte de muncă individualizate, condiția fiind ca ele să nu conțină dispoziții care sunt contrare legii și să fie redactate în limba arabă.

Care sunt regulile privind ocuparea forței de muncă pentru o perioadă de probă?

Este o practică obișnuită în Emiratele Arabe Unite de a angaja persoane pentru o perioadă de probă inițială. În perioada de probă, atât angajatorul cât și angajatul poate rezilia contractul de muncă, cu efect imediat, fără a oferi un motiv sau aviz valabil. În astfel de cazuri, angajatorul nu va fi obligat să plătească la sfârșitul prestației de servicii nici o compensație materială angajatului. În conformitate cu Articolul 37 din Legea muncii, perioada de probă poate fi de maxim șase luni. Odată finalizată și continuată perioada de probă, ea este considerată ca parte a termenului global privind ocuparea forței de muncă și produce efecte în cazurile legii.

Sunt angajatorii obligați la plata costurilor de repatriere sau alte cheltuieli, in cazul  încetării contractului de muncă, în perioada de probă?

Toate salariile și beneficiile acumulate în perioada de probă trebuie să fie plătite de angajator, inclusiv costurile de repatriere, cu excepția cazului în care angajatul demisionează voluntar în cursul perioadei de probă, fără un motiv întemeiat. În ultima situație, angajatul va suporta costul repatrierii.

Părțile contractuale pot conveni să înceapă relaţia de muncă fără perioadă de probă, întrucât aceasta nu este stipulată în mod expres în lege. Mai mult decât atât, se lasă la latitudinea părților, de a conveni asupra termenului efectiv al perioadei de probă, acesta trebuind doar să fie cuprins în limita de șase luni calendaristice.

Care este diferența dintre "salariul total" și "salariul de bază"?

Termenul "salariul de bază" se referă la salariul unui angajat, acordat cu exceptarea tuturor indemnizațiilor de orice natură și este specificat în contractul de muncă ca atare. Salariul total, pe de altă parte, include sporurile acordate, precum ar fi spre exemplu cele pentru cazare și de călătorie.

Salariul de bază este definitoriu atunci când se calculează și se determină ultimul salariu și este de referință pentru orice fel de calcul al daunelor sau recompensării materiale post-reziliere voluntară a raporturilor de muncă, excluzând astfel sumele acordate pentru locuință sau orice fel de altă alocație primită de angajat.

Există un salariu minim prevăzut de lege

Legea nu stipulează un salariu minim. Din practică se cunoaște însă că un salariu sub 4.000 dirhami (plus indemnizația de cazare), nu permite acoperirea cheltuielilor în Emiratele Arabe Unite ale unui angajat care are de întreținut o familie.

Pentru a putea angaja personal de întreținere domestică, angajatul va trebui să dispună de un salariu de peste 6.000 dirhami pe lună.

Care este forma de plată a salariilor

Salariile pot fi plătite lunar, săptămânal, zilnic sau părțile pot conveni de comun acord asupra modului de efectuare al plății. Salariile pot fi plătite în Emiratele Arabe Unite sau în altă parte.

În ce monedă sunt plătite salariile

Salariile pot fi plătite în orice monedă și părțile pot conveni asupra acestui aspect. Deși aceasta este situația în practică, legea prevede însă ca salariile să fie plătite în moneda națională. Nici legea muncii şi nici o altă lege în Emiratele Arabe Unite, nu restricționează transferul sumelor  de bani încasate de angajat în străinătate.

În cazul în care există un litigiu, angajatorului i se va cere să dovedească efectuarea plăților salariale. Cu toate acestea, angajatul poate dovedi neplata salariilor prin orice mijloace prevăzute în legea federală EAU. Prin urmare, este necesar ca angajatorul să mențină evidențe adecvate și registre de plată a salariilor și a indemnizațiilor, în caz contrar poate există suspiciunea de neplată a drepturilor salariale.

Repatrierea salariaţilor. Cine suportă cheltuielile de repatriere a angajaților?

La sfârșitul contractului de muncă, angajatorul este responsabil pentru cheltuielile de repatriere a angajatului la locul de recrutare sau în orice alt loc, pe care cele două părți l-au convenit. Dacă angajatul schimbă locul de muncă, noul angajator este responsabil pentru cheltuielile de repatriere la sfârșitul perioadei contractuale. Cu toate acestea, în cazul în care rezilierea contractului se face la inițiativa angajatului, atunci acesta este responsabil pentru costurile sale de repatriere, dacă dispune de suficiente mijloace materiale.

În cazul în care angajatorul a plătit pentru cheltuielile de călătorie ale salariatului şi familiei sale și pentru efectele personale, prin clauze expres prevăzute în contract, atunci angajatorul va trebui să plătească costurile de repatriere conform contractului. Cu toate acestea, dacă, la data inițială a contractului nu a existat nici un acord cu privire la plata cheltuielilor de repatriere familiale sau costurile de transport al mobilierului personal, angajatorul nu va fi obligat să plătească. 

Când are angajatul obligația de a părăsi locuința de serviciu?

În cazul în care angajatorul oferă cazare angajatului, angajatul este obligat să părăsească locuința într-un termen de maxim 30 de zile de la data la care raporturile de muncă s-au sistat. Angajatul nu poate prelungi această perioadă pentru nici un motiv în condițiile următoare:

(a) Angajatorul suportă cheltuielile de repatriere;

(b) Sfârșitul prestării de servicii și alte drepturi, prevăzute în termenii contractului de muncă sau a regulamentelor unității, nu prevăd expres această posibilitate.

În cazul în care există un litigiu între angajator și angajat, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale trebuie să facă o recomandare în termen de 2 săptămâni de la data la care se depune plângerea și să informeze angajatul asupra sumei recomandate de plată. În astfel de cazuri, perioada de 30 zile va începe de la data la care angajatul primește efectiv sumele cuvenite. Într-o situație în care spațiile destinate ca locuință de serviciu nu sunt eliberate în termen, Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale va dispune evacuarea respectivelor spații cu sprijinul poliției locale.

Această măsură nu aduce atingere dreptului salariatului de a contesta în instanță suma privind drepturile salariale cuvenite și restante, recomandată de Ministerul Muncii și Afacerilor Sociale. Deciziile Ministerului Muncii pot fi atacate în instanță, de oricare dintre părțile contractante.

 

Ameninţări teroriste

În Emiratele Arabe Unite se menţine un înalt grad de risc de securitate, cauzat de ameninţările teroriste prezente în întreaga regiune a Golfului. Autorităţile emirateze au adoptat măsuri ferme de securitate, dar atacurile teroriste se pot produce spontan şi pot afecta orice persoană prezentă în zona de impact.

Cetăţenii români care călătoresc în această ţară sunt sfătuiţi să se informeze cu regularitate asupra condiţiilor de securitate din zonă şi să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile locale şi să acceseze periodic pagina de web a Ministerului de Externe (www.mae.ro).

 

Siguranţă şi criminalitate

Călătoriile în Emiratele Arabe Unite nu prezintă riscuri majore din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşină pot apare în zonele aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării etc.).

MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Emiratele Arabe Unite:

 • Să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata prezenţei în această ţară!
 • Să respecte anunţurile sau recomandările autorităţilor locale!
 • Să urmărească în mod constant evoluţia stării de securitate şi să păstreze un contact regulat cu Ambasada României!
 • Să respecte tradiţiile şi obiceiurile locale! În timpul sărbătorilor Ramadanului consumul de mâncare, băutură sau fumatul în locurile publice constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoarea!
 • Să evite circulaţia pe timp de noapte, locurile aglomerate, demonstraţiile şi deplasarea în zone izolate ale ţării!
 • Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini!
 • Să încuie maşinile şi să le asigure cu sisteme de alarmă!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 998 Salvarea;
 • 999 Poliţia.

De asemenea, este recomandată sesizarea Ambasadei României, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

 

Reglementări legale speciale

Legislaţia se bazează pe  dreptul islamic, care se aplică cu stricteţe în toate domeniile persoanelor de religie musulmană.

Printre altele, următoarele infracţiuni se pedepsesc:

 • Conducerea sub influenţa alcoolului (0%). De asemenea, se pedepseşte consumul de alcool în afara spaţiilor cu destinaţie precisă (restaurante, baruri etc) cât şi starea de ebrietate în spaţiul public.
 • Orice comportament ofensator manifestat în public (de exemplu, manifestarea afecţiunii între adulţi, proferarea de injurii etc)
 • Relaţiile extraconjugale, relaţiile între persoanele de acelaşi sex,  gravidia rezultată de pe urma unor relaţii extraconjugale. În cazurile de agresiune sexuală, victima trebuie să facă dovada, în funcţie de faptă, că ea însăşi a respectat legea locală.
 • Remarcile depreciative faţă de familia conducătoare sau la adresa Islamului.
 • Fotografierea unor clădiri şi facilităţi ale Guvernului şi armatei, spaţii industriale (de exemplu, câmpurile petroliere şi rafinăriile), instalaţiile generale de importanţă strategică cum ar fi aeroporturile .

Se interzice fotografierea oricărui obiectiv care are postat indicatorul de “ fotografiatul interzis”.Acordaţi atenţie semnelor de interdicţie! Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă forţelor locale de securitate pentru a obţine permisiunea /opri imediat înregistrarea.
 


Sistemul medical

Cetăţenii români sunt sfătuiţi cu insistenţă să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării.
 


Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto:

Sistemul de trafic auto este similar celui european, circulaţia desfăşurându-se pe partea dreaptă a drumului.

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună, cu autostrăzi şi drumuri naţionale moderne.

 • Centura de siguranţă:

Utilizarea centurii de siguranţă este obligatorie.
Consumul de alcool la volan este strict interzis.

 • Permisul de conducere:

Persoanele cu rezidenţă în Emiratele Arabe Unite au obligaţia de a deţine un permis de conducere de la autorităţile locale.
Turiştii pot folosi permisul de conducere internaţional, în cazul în care doresc să închirieze autovehicule.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În cazul producerii unui accident de circulaţie, trebuie respectate regulile aplicabile în fiecare Emirat.
În unele Emirate este interzisă deplasarea vehiculelor implicate în accident, până la sosirea echipajelor de poliţie (Abu Dhabi). În altele, vehiculele se pot deplasa pentru a nu obstrucţiona traficul (Dubai).

Conducătorul autovehiculului implicat într-un accident grav de circulaţie, cu vătămare  corporală sau deces, este reţinut de regulă în vederea clarificării vinovăţiei. Aceasta se pronunţă  de un judecător specializat pe probleme rutiere. În situaţia în care vinovăţia nu se poate stabili pe loc, persoanei implicate i se interzice părăsirea ţării.

În cazul unor incidente care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 998 Salvarea;
 • 999 Poliţia.
   


​Reglementări vamale

 • Importul, consumul, producerea şi deţinerea de stupefiante (răşină de cannabis, haşiş, marijuana, heroină, cocaină, inclusiv etnobotanicele) chiar şi în cantităţi foarte mici sunt interzise şi aspru pedepsite de lege.
 • Persoanele care intră în Emiratele Arabe Unite sau părăsesc teritoriul acestui stat, având asupra lor sume de bani sau instrumente financiare/de plată care depăşesc plafonul de o sută de mii de dirhami (AED) (sau echivalentul în alte valute) trebuie să depună o declaraţie în acest sens la autorităţile vamale şi să completeze un formular care va fi pus la dispoziţie de către aceste autorităţi.
 • Această prevedere este valabilă şi în cazul în care banii/instrumentele de plată depăşind această sumă, sunt trimise prin poştă sau colet. Sumele deţinute de persoane cu vârstă sub 18 ani vor fi incluse în plafonul acceptat pentru însoţitor.
 • În cazul neîndeplinirii acestei obligaţii, ofiţerul vamal poate sesiza procurorul general în vederea declanşării procedurilor legale.

Infracţiuni economice şi financiare

Emiterea de cecuri fără acoperire sau facturile restante se sancţiunează cu închisoarea sau amendă. În litigiile financiare, poliţia poate interzice turiştilor/oamenilor de afaceri să părăsească ţara, existând chiar posibilitatea reţinerii doar în baza plângerii formulate de partea vătămată.

Faptele care aduc atingere regimului narcoticelor şi stupefiantelor se pedepsesc cu închisoarea, legislaţia în materie fiind aplicabilă pentru orice fel de substanţe psihotrope, indiferent de cantitate. Persoanele care, la intrarea în ţară au fost depistate pozitiv ca fiind consumatori, riscă pedepse privative de libertate, chiar dacă la momentul respectiv nu sunt în posesia unor substanţe interzise.

Condiţiile de detenţie sunt deosebit de restrictive şi dificile.

În situaţia în care întâmpinaţi orice fel de probleme, vă adresăm rugămintea de a contacta Ambasada României  la Abu Dhabi, pe numerele de urgenţă disponibile,  înainte de a întreprinde orice demers în raport cu autorităţile locale.

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Centrul de presă

Ţări - zone geografice

Ţări - zone geografice